Jon 1
ARUNT04

Jon 1

1
Akam gumazimɨn mɨn otogha iza gumazamizibar tongɨn iti
(Sapta 1)
Akar Ikɨrɨmɨrir Zurara Itim Anɨdim, a gumazimɨn mɨn oto
1Bar fomɨra fomɨra, biziba bar tɨghar otivamin dughiam, Akam iti. Akar kam God ko iti, egha a uabɨ God. 2Bar fomɨra fomɨra Akam God ko iti.
3Ezɨ Akar kamɨn, God biziba bar dar ingarizɨma, da otifi. Ezɨ bizitam tuavir igharazi tamɨn otozir puvatɨ. Akam uabɨ bizibagh amizɨma, da otifi. 4Egha Akar kamra, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarimɨn mɨngarim. Ezɨ ikɨrɨmɨrir aghuarir kam, a uaghan gumazamiziba angazangarim me ganɨdi. 5Ezɨ angazangarir kam a mɨtatemɨn isima, mɨtatem anevaraghava egha anemungezir puvatɨ.
6Ezɨ God gumazir mam amada, an ziam Jon. 7An akam akunasa ize. An angazangarir kamɨn akamɨn gun mɨkɨmtɨma, gumazamiziba bar moghɨra a baraghɨva egh nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. A ingangarir kam damuasa ize. 8Egha Jon uabɨ angazangarir kam puvatɨ. An angazangarir kamɨn akamɨn gun mɨkɨmasa ize. 9Ezɨ angazangarir kam guizbangɨn angazangarim. Egha nguazir kamɨn izegha gumazamiziba bar angazangarim me ganɨdi.
10Akam nguazir kamɨn iti. An gavgavimɨn, God nguazir kamɨn ingari, ezɨ nguazimɨn itir gumazamiziba a gɨfozir puvatɨ. 11A uan nguibamra ghuzɨma an anababa an aghuagha a inizir puvatɨ. 12Ezɨ gumazamizir maba a ini, egha nɨghnɨzir gavgavim an ziamɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, a me gamizɨma me Godɨn boribar mɨn otifi. 13Me amebaba ko afeziabar ghuzibar otifi, o mɨkarzibar ifongiamɨn, o gumazimɨn ifongiamɨn Godɨn boribar otivizir puvatɨ. Bar puvatɨ. God uabɨ me gamizɨma me an boribar otifi.
14Akam uabɨ gumazimɨn mɨn oto. A bar Godɨn Otarir vamɨra, ezɨ God a gamizɨ a Godɨn gavgavim ko angazangarim ini. Ezɨ God anemadazɨma an en tongɨn iti. Ezɨ e an gavgavim ko angazangarimɨn gani. Ezɨ apangkuvim ko guizɨn akam bar a gizɨfa.
15Ezɨ Jon gumazir kamɨn gun me mɨgei. Egha pamten dia ghaze, “A gumazir kam, kɨ faragha an gun ia mɨkemegha gɨfa. Kɨ kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazir nan gɨn izim, a bar fomɨra iti, ezɨ nan amebam gɨn na bate. Kamaghɨn amizɨ, an gavgavim bar nan gavgavim gafira.’” 16Ezɨ apangkuvim bar a gizɨfa, ezɨ a uan apangkuvimɨn a dughiar avɨribar bar deravɨra e gami. 17Guizbangɨra, Moses Osirizir Araziba, God e bagha da isa Moses ganɨngizɨ, ezɨ Moses e ganɨngi. Ezɨ God, Krais Iesusɨn aven apangkuvim ko guizbangɨn arazim en aka. 18Gumazitam bar Godɨn ganizir puvatɨ. Ezɨ kar Godɨn Otarir vamɨra, a uabɨ God, egha a bar Godɨn boroghɨra iti. A uabɨra God en aka.
Jon Gumaziba Ruer Gumazim, an akam akuri
(Matyu 3:1-12 ko Mak 1:7-8 ko Luk 3:15-17)
19Ezɨ Judan gumazir aruaba, me ofa gamir gumazir maba ko Livain gumazir maba amadazɨ, me Jerusalem ategha Jon bagha iza kamaghɨn an azara, “Nɨ tinara?” 20Ezɨ Jon bighavɨra mɨgɨa akam modir puvatɨ. A kamaghɨn mɨgei, “Kɨ God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim puvatɨ.”#(1:20) Grighɨn akamɨn, God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, me a dɨbora ghaze, “Krais.” 21Ezɨ me an azara, “Nɨ tinara? Nɨ ti Elaija, o?” Ezɨ a mɨgei, “Puvatɨ.” Ezɨ me mɨgei, “Nɨ ti Godɨn akam inigha izir gumazir kamra, e nɨ mɨzuai.” Ezɨ an akam ikara, “Puvatɨ.” 22Kamaghɨn amizɨma, me uam an azara, “Nɨ bar tinara? E ikarvazir aghuitam inigh mangɨva gumazir e amadazɨbav kɨmam. Nɨ manmaghɨra uabɨ mɨgei?” 23Ezɨ Jon kamaghɨn mɨgei,
“Kɨ gumazir kamɨn tiarim,
kɨ gumaziba puvatɨzir danganimɨn ikia egha kamaghɨn dɨa mɨgei,
‘Ia Ekiam bagh tuavim akɨr.’”
(Kar akar Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaia fomɨra osirizim.)
24Gumazir kaba, Farisiba me amangizɨ me ize. 25Egha me kamaghɨn Jon azara, “Nɨ Gumazir God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezim puvatɨgh, egh nɨ Elaija puvatɨgh, egh nɨ Godɨn akam inigha izir gumazir kam puvatɨgha, egha nɨ tizim sua gumazamiziba rue?” 26Ezɨ Jon kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ dɨpamɨn me rue. Ezɨ gumazir mam ian tongɨn iti, ia a gɨfozir puvatɨ. 27A gumazir kam, a nan gɨn izi. Kɨ an dagarir asuabar beniba fɨran ibura.” 28Jon Betanin nguibamɨn ikia akar kam me mɨkeme, nguibar kam Jordanɨn dɨpamɨn vongɨn iti. Danganir kamɨn Jon gumazamiziba rue.
Iesus a Godɨn Sipsipɨn Nguzim
29Ezɨ amɨmɨzarakan Jon Iesusɨn garima an a bagha izi. Ezɨ Jon kamaghɨn mɨgei. “Ia munagh gan! Munar Godɨn Sipsipɨn Nguzim. A nguazimɨn itir gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadi! 30A gumazir kam, kɨ fomɨra kamaghɨn an gun mɨkeme, ‘Gumazir nan gɨn izim, a bar fomɨra iti, ezɨ nan amebam gɨn na bate. Kamaghɨn amizɨ, an gavgavim bar nan gavgavim gafira.’ 31Kɨ uabɨ a gɨfozir puvatɨ, a tina. Kɨ gumazir kam aghurightɨma, Israelɨn gumazamiziba a gɨfoghasa, kamaghɨn kɨ iza dɨpamɨn gumazamiziba rue.” 32Ezɨ Jon ua kamaghɨn an gun mɨgei, “Kɨ garima Godɨn Duam kuarazir bunbamɨn mɨn Godɨn Nguibam ategha mɨghegha izaghira gumazir kam gisɨn iti. 33Kɨ uabɨ a gɨfozir puvatɨ. God dɨpamɨn gumazamiziba ruasa na amadazɨ kɨ ize. A faragha kamaghɨn na mɨkeme, ‘Nɨ gantɨma, Godɨn Duam izighrɨghɨva, gumazitam gisɨn ikiam, a gumazir kamra, a Godɨn Duamɨn gumazamiziba ruam.’ 34Kɨ uabɨ bizir kamɨn ganigha egha an gun kamaghɨn ia mɨgei, gumazir kamra, a Godɨn Otarim.”
4 plan gumaziba Iesusɨn suren gumazibar otifi
35Egha amɨmɨzarakan Jon uan suren gumazir mamning ko ua danganir kamɨn tuivighav iti. 36Ezɨ a garima Iesus a gitavɨrazɨma, Jon aning mɨgei, “Gua gan! Kar Godɨn Sipsipɨn Nguzim!” 37Ezɨ suren gumazir kamning a barazima a kamaghɨn akar kam mɨkemezɨma, aning ghua Iesusɨn gɨn zui. 38Ezɨ Iesus ikɨgha gara aningɨn azara, “Gua tizim buri?” Ezɨ aning an azara, “Rabi, nɨ dɨpenir manamɨn iti?” (Ziar kam “Rabi” an mɨngarim kamakɨn, “Tisa.”) 39Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua izɨ ganigh.” Ezɨ aning ghua dɨpenir a itimɨn gari. Dughiam, 4 kloghɨn guaratɨzim. Ezɨ dughiar kam aning a ko iti.
40Egha Andru, a Iesusɨn gɨn zuir gumazir kamningɨn mav. A Saimon Pitan aveghbuam. 41Egha Andru Iesus ategha maghɨra ghua uan aveghbuam Saimon batogha, egha kamaghɨn a mɨgei, “E Mesaian gani.” (Ziar kam “Mesaia” a kamakɨn, “Gumazir God Ua E Iniasa Mɨsevezim.”) 42Egha Andru Saimon inigha Iesus bagha ghu. Ezɨ Iesus an gara egha mɨgei, “Nɨ Saimon, Jonɨn Otarim. Eghtɨ me gɨn ziam ‘Sifas’ nɨ darɨgh nɨ dɨponam.” (Ziar kam “Sifas,” a ziar kam “Pitan” mɨrara ghu. An mɨngarim kamakɨn, “Dagɨam.”)#(1:42) Ziar kam Sifas, an Aramɨn akam ize. Dughiar kamɨn a Judabar akam. Ezɨ ziar kam Pita, a Grighɨn akamɨn ize.
Iesus Filip ko Natanielɨn dia
43Egha amɨmɨzarakan, Iesus Galilin Distrighɨn mangasa. Egha a ghua Filip batogha, kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan gɨn izɨ!” 44(Filip a Betsaidan nguibamɨn gumazir mam. Andru ko Pitan nguibam, Betsaida.) 45Ezɨ Filip ghua Nataniel batogha kamaghɨn a mɨgei, “E gumazir kamɨn ganigha gɨfa, Moses fomɨra Judabar Arazibar Akɨnafarimɨn osira gumazir kamɨn gun osiri. Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba uaghan gumazir kamɨn gun osiri. A Nasaretɨn nguibamɨn gumazim Iesus, a Josepɨn otarim.”
46Ezɨ Nataniel kamaghɨn an azara, “Ti akurvazir bizir aghuitam Nasaretɨn nguibamɨn otivam? Ti puvatɨgham!”
Ezɨ Filip a mɨgei, “Nɨ izɨ ganigh.”
47Ezɨ Iesus garima Nataniel a bagha izi. Ezɨ a kamaghɨn mɨgei, “Ia ganigh. Gumazir izir kam, a guizbangɨra Israelɨn gumazim. Ezɨ ifavarir akatam ko ifavarir arazir tam an itir puvatɨ.”
48Ezɨ Nataniel kamaghɨn Iesusɨn azara, “Nɨ manmaghɨn na gɨfo?” Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Filip tɨghar nɨn dɨmamin dughiamɨn, nɨ temer fighɨn povimɨn itima, kɨ nɨn gani.”
49Ezɨ Nataniel akar kam baregha egha kamaghɨn a ikara, “Tisa, nɨ Godɨn Otarim! Nɨ Israelbar Atrivim!”
50Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ kamaghɨn nɨ mɨgei, nɨ temer fighɨn povimɨn itima, kɨ nɨn gani. Ezɨ bizir muziarir kamɨn, nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan iti. Nɨ gɨn bizir ekiabar gantɨ da bizir kam bar a gafiragham.”
51Egha Iesus ua kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia gɨn Godɨn Nguibamɨn gantɨ a kuighrɨgham, eghtɨ ia Godɨn enselbar gantɨ da Gumazibar Otarim bagh ghuavanangɨva, ua izighram.”

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators


Learn More About Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.