MATIO 5
GNT02

MATIO 5

5
Mghɔm dəm kúŋ
1Yeso lə nə yɔ vəŋ pɔmnəŋ ŋkwɔ' dəm kuŋgǒ, shwəsi, pɑkhʉ pyə sɔ' bəŋ e. 2E lə to' nə ghɔmnwə, bɑ ji'tə wap gɑ:
Mghɔm hwitə
(Lk 6.20-23)
3Mpuŋtsé bɑ mpə́ŋ zhwenyə
nə pa' nəfo kɛbəŋ bɑ bi pu a.
4Mpuŋtsé bɑ mghɛ byanyə
nə pa' wap gɔ sɔ' tsʉ guŋ,
5Mpuŋtsé bɑ́ pɔ pyə wáp dɔ á
nə pa' pu gɔ sɔ' zhwyə́tə wap.
6Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə jǐ pu a ghak yap ŋkhə nə nwə dəŋdəŋ á
nə pa' wap gɔ sɔ' zhwyə́.
7Mpuŋtsé bɑ́ pɑ cɔmmtso
nə pa' pu gɔ sɔ' cɔmmtso map.
8Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə wap ghə tʉm dɔlɔ̌ a,
nə pa' wap gɔ sɔ' yɔ Si.
9Mpuŋtsé bɑ pɑ fa' nə hwitə;
nə pa' pu gɔ sɔ' ké wap gɑ pǒ Si.
10Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə pu dɑ wap jɔgo' nə nwə dəŋdəŋ a,
nə pa' Nəfo kɛbəŋ bɑ bi pu.
11Po bɑ mpuŋtsé nə cwə yə pu jəmtə wɔ, bɑ́ cwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ, biŋ bɑ shwatə mnwə cwəpuŋ nə po, po'o nə thə a. 12Po pɑ ŋwɛnyə́, bɑ sɛnyə́ nə pa' mcwɔ'fa' mɔ ghu' thə kɛbəŋ. Pu lə ghə pɑ po'o nə́ mghɔm ghɔm Si pyə wap lə bɑ́ dzə po a.
Gwɛ̌ bɑ ŋkhà'
(Mk 9.50; Lk 14.34-35)
13Pǒ bɑ gwɛ́ dəmcǎ', a bi a gwɛ̌ pi nə tʉ̀m, bɑ a gɔ piŋ pɑ gwɛ m gɑ́ kɑ? Bɑ a tə yɑ sɔmywə pɑ, bɑ pu gɔ ma' pé, pɔmnəŋ pɑ dɑ mkwə nə́ŋtə́. 14Pǒ bɑ ŋkha' dzʉ́, bi a pɑ tisuŋ dəm ŋkhuŋ lə tʉmnyə. 15Pú tə́ sumɔk nə lambu nyəŋ cəŋ pɑ́, pu nthʉ dəm kwɔ' lambu, po'o gɑ a kyɛ' guŋ pɔ pyə wap dyə a awɛ. 16Dəŋdəŋ po'o, ŋkha' yɔ́ pɑ́ ŋkhyɛ' nə mnyə́ pɔmnəŋ po'o gɑ́, wap nə yɔ mfa' pɑpuŋ mɔ bɑ gu'tə Tá yɔ yə e bɑ kɛbəŋ a.
Yeso pu mcò'
17Ka po kwɛ gɑ́ gɑ sɔ' ghə gɑ mco' pu nwə yə mghɔm ghɔm Si lə ghɔm a, a mi. Ŋ tə sɔ' m nə ghə gɑ́ a mi pɑ. Gɑ sɔ' nə ghə gɑ́ a pəmtə. 18Nə pa' gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ, kɛbəŋ pu cǎ' gɔ sɔ' nə mi, bɑ bǎ ta' i, bǎ cwɔ' nə i nə mco' lə mi tɑ́ a bɑ gɑ́ guŋ mnwə awɛ pəmtə pɑ́. 19Cwəlɔ, mo yə e pɔptə bǎ yɑmu' nə mupfʉ̌ mco', biŋ ji'tə bi pɔmnəŋ nə ghə po'o a, bɑ pu gɔ sɔ' lɑ e ghə mo ŋkho' nthʉm nəfo kɛbəŋ; da' gɑ mo yə e ghiŋ nə mco' bɔ, biŋ ji'tə bi pɔmnəŋ a, pu gɔ sɔ' ke mo bɔ gɑ mo gwyə nthʉm nəfo kɛbəŋ. 20Nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ yɔ nə pɑ́ dəŋdəŋ pɑ tə cyə yə pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai, bɑ po tə gɔ sɔ' ko nə nəfo kɛbəŋ pɑ.
Nwə nə́ nə yɛluŋ
21Po lə yu' pa' pu lə ghɔm bi pɑ dzə gɑ: Kɑ zhwə mo; mó yə e zhwə mo a bɑ pu gɔ fyɛ́' e dyə fyɛ̀'. 22Tɑ gɑ ghɔm bi po gɑ́ bǎ yɑ́ mo yə e yɛluŋ nə fɑ é a, bɑ pu gɔ fyɛ́' e dyə fyɛ'; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ: ŋkhəŋkhʉɔ a, bɑ pu gɔ fyɛ' e sanedrɛŋ; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ bʉəpǒ a gɔ sɔ' ko nthʉm mɔk tə pǐ. 23A bi a o pɑ gɔ m nə nuŋpwɔ', ŋkho tsʉ́' to tsə pwɔ', ŋkhamtə gɑ po fɑ o ghə nwə̀, 24o tak tsə pwɔ' tsʉ' to tsə pwɔ', biŋ dəŋdzə gɔ po fɑ o wɔ' bvɑnyə tə o sɔ' cwəlɔ̌ hɑ tsə pwɔ'. 25Cwə yə po yɑ məjyə a, lo'nyə gɑ po gɛ bo o pɑ ŋkwishwə, bwɔk gɑ, ka gɛ bo o bɔ̌ ghɔ fiŋ o bi fyɛ' shɛ, fyɛ' shɛ́ hɑ o bi səŋwi, pu nyeŋ o dyəcɛ̌. 26Gɑ̌ siŋ o kwa' nyənyɔ gɑ o tə gɔ təm dyəcɛ̌ bɔ tə tuŋ gúŋ jú o awɛ pɑ tə a lə cʉ' bǎ ta' nəŋthə.
Nwə ghap pu fa'tə̀
27Po lə yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: kɑ ghə ghap a. 28Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ́ mo yə e lɑ mnyə ghi'nyə dé mjwǐ a, bɑ pu é é da' gə ghap nthʉm tʉm e.
29A pɑ gɑ bɛtsə o yə tʉɔ fa'tə o nə́ vʉ́ nə mhɔ̀, o té e gwa' tə gʉə sʉəsʉə, nə pa' dzə bu gɑ ta' zhəŋ nə mzhəŋ nɑ mu pfʉ́ po'o gɑ pu kɑ ma' guŋ nɑ o awɛ mɔk tə pi. 30Biŋ bɑ bi a pú o yə tʉɔ fa'tə o nə́ vʉ nə́ mhɔ, o ya' e gwa' tə gʉə sʉəsʉə, nə pa' dzə̌ bu gɑ ta' zhəŋ nə́ mzhəŋ nɑ mu pfʉ́ po'o gɑ guŋ nɑ́ o awɛ kɑ́ ghɔ nthʉm mɔk tə pi.
Nwə nə zhə̀ŋ mjwǐ
(Mt 19.9; Mk 10.11-12; Lk 16.18)
31A bɑ pu lé bǐŋ gɔm gɑ́: mo zhəŋ jwi e, e hɑ ŋwa'nyə nə jəŋ e bi e. 32Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ mo yə e zhəŋ jwi e, tə ně da' gɑ́ e ghə ghap a, bɑ e bɑ si pa' a shya e nə ghap. Bi a mo nəŋ ŋkho mjwǐ yə pu zhəŋ e a bɑ ě ghə ghap.
Nə kɔ mkɔ
33Po lə kwi' ju' gɑ pu lə ghɔm bi pɑ dzə gɑ́: ka mo kɔ́ mkɔ a, da' gɑ́ o kɔ mkɔ bi Cyəpɔ nə nwə a pəmtə. 34Tə gɑ̌ ghɔm bi po gɑ́ ka po kɔ mkɔ. Kɑ nə kɛbəŋ lə́, nə pa' a bɑ leŋfò Si a. 35Kɑ nə sicǎ' lə́ nə pa' a bɑ kwɔ' tʉ mkwə Si, kɑ nə Yerusalɛm lə́, nə pa' a bɑ tisuŋ Fo gwyə́. 36Kɑ kɔ thə o, nə pa' bi a pɑ o lə kwyəpnyə ta' nəŋ thə o a fɔk, kɑ a so lə́. 37Po pɑ gɔm nwə, a pɑ Əŋ kɑ Gɛ̌ lə́, yə ǎ kwi' nə a fɑ m bi Cwəpùŋ.
Nə pa' bo
(Lk 6.29-30)
38Po' lə yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: Bɛ́tsə́ nə bɛtsə, suŋ nə́ suŋ. 39Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ ka po a mo shɔkcɔk fəŋnyə nwə. A pɑ gɑ mo cwɔ pu təŋ o nə ghəŋ tʉɔ̀, o nya yə mu' ghəŋ bi e. 40Mo pɑ gɔ lɑ o nə ghɔ dzə́ ja'shɛ́ nə dzə o yə nthʉm o, o hɑ ba yə o pfɔptə a bi e. 41Mo thənyə o gɑ́ po e ghiŋ mkwə shǎ', po e ghiŋ mkwə sha'pʉə. 42Hɑ bi mo yə ě lo a; mo yə e hǔ a, o kɑ fɛ ŋkha'tə o nə ntham e.
Nə kuŋ mghɛ́ bò
(Lk 6.27-28,32-36)
43Po lɑ yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: Kuŋ mo yə e bəŋ o a, bɔ gɛ bo o. 44Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ: Po kuŋ mghɛ bo pɔ́, po pu' bú bi Si nə pɔ pyə wap shwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ a, 45Po'o gɑ́ po pɑ́ kwa' pǒ Tá yɔ yə ě thə kɛbəŋ a nyənyɔ; nə pa' e gə nàm e tyə́ nə pɔ cwəpuŋ ba m nə pɔ pɑpúŋ, biŋ gə bəŋ lú nə pɔ dəŋdəŋ ba pɔ tə pɑ́ dəŋdəŋ 46Nə pa' po kúŋ pɑ pɔ pyə wap ŋkhuŋ wɔ a bɑ po gɔ kwi mcwɔ'fa' nə kɑ? Ba mghɛ kwishwɔp gə po'o. 47A piŋ bɑ gɑ po sha'tə pɑ mfɑ pɔ bɑ po gə kɑ msya? Ba pɑ tə pɑ pɑ Yudea gə pɑ́ po'o. 48Po pɑ́ tə byà pa' Ta yɔ kɛbəŋ bɑ́ tə bya a.

Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002.


Learn More About Ghomala New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.