Марк 1
НП

Марк 1

1
Проповедта на Йоан Кръстител
Мт. 3:1-12; Лк. 3:1-8,15-17; Йн. 1:19-28
1 # Мт. 3:1-12; Лк. 3:1-17; Йн. 1:6 Начало на Евангелието#1:1 Благата вест от Иисус Христос и за Него. на Иисус Христос, Божия Син, 2#Мал. 3:1; Мт. 11:10както е писано у пророците: „Ето Аз изпращам пред лицето Ти Своя ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе. 3#Ис. 40:3; Йн. 1:23Гласът на викащия в пустинята призовава: „Пригответе пътя за Господа, правете прави в пустошта пътеките за нашия Бог“.“
4 # Мк. 11:30; Деян. 13:24; 19:4 Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на грехове. 5И излизаха при него от цялата страна Юдея и всички жители на Йерусалим и се кръщаваха от него в река Йордан, след като изповядваха греховете си. 6#4 Цар. 1:8А Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, ядеше акриди и див мед.
7 # Йн. 1:26-27; Деян. 13:25 Той възвестяваше: „След мене идва по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на обувките Му. 8#Йн. 1:33; Деян. 1:5Аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух.“
Кръщението на Иисус Христос и изкушението
Мт. 3:13-4:11; Лк. 3:21-22; 4:1-13; Йн. 1:32-34
9 # Мт. 3:13-4:11; Лк. 3:21-22; 4:1-13 В онези дни Иисус дойде от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан. 10#Йн. 1:32И докато излизаше от водата, видя небесата отворени и Духът като гълъб да слиза върху Него. 11#Пс. 2:7; Ис. 42:1; Мт. 12:18; 17:5; Мк. 9:7; Лк. 9:35; Евр. 1:5; 5:5Тогава прозвуча глас от небесата: „Ти си Моят възлюбен Син, у Когото е Моето благоволение.“
12Веднага след това Духът Го изведе в пустинята. 13И Той беше в пустинята четиридесет дена, изкушаван от Сатаната; беше със зверовете и ангелите Му служеха.
Начало на общественото служение на Иисус Христос в Галилея
Мт. 4:12; Лк. 4:14; Йн. 4:1-3
14 # Мт. 4:12-22; Лк. 4:14-15 # Мк. 6:17-18 А след като Йоан бе затворен, Иисус дойде в Галилея и проповядваше благовестието за Божието царство. 15#Дан. 2:44; Мт. 3:2Той казваше: „Времето се изпълни и наближи Божието царство. Покайте се и повярвайте в благовестието.“
Призоваване на първите апостоли
Мт. 4:18-22; Лк. 5:1-11
16 # Мт. 4:18-22 А като вървеше покрай Галилейското езеро, видя Симон и брат му Андрей да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 17Тогава Иисус им каза: „Последвайте Ме и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ 18И те веднага изоставиха мрежите си и тръгнаха след Него. 19А като отиде малко по-нататък, Той видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, също в лодка, да приготвят мрежите си 20и веднага ги повика. Те оставиха баща си Зеведей в лодката с надничарите и тръгнаха след Него.
Дейност в Капернаум
Лк. 4:31-37
21 # Лк. 4:31-37 След това дойдоха в Капернаум и още в следващата събота Той влезе в синагогата и поучаваше. 22#Мт. 7:28-29Те се чудеха на учението Му, понеже Той ги поучаваше с божествена власт, а не като книжниците.
23В тяхната синагога имаше човек с нечист дух, който извика: 24#Мт. 8:29; Йн. 6:69„Какво общо имаш Ти с нас, Иисусе от Назарет? Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те кой си Ти – Божият Светия.“ 25Но Иисус му рече с укор: „Млъкни и излез от него!“ 26Тогава нечистият дух го разтърси, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27И всички се смаяха, така че се питаха един друг и казваха: „Какво е това? Та това е ново учение, тъй като Той заповядва властно на нечистите духове и те Му се покоряват!“ 28Слухът за Него веднага се разнесе по цялата Галилейска околност.
Излекуване на тъщата на Петър и на други болни
Мт. 8:14-17; Лк. 4:38-41
29 # Мт. 8:14-17; Лк. 4:38-44 Щом излязоха от синагогата, отидоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. 30А тъщата на Симон лежеше болна със силна треска и веднага Му казаха за нея. 31Тогава Той се приближи, хвана я за ръката и я изправи. Треската веднага я остави и тя им прислужваше.
32А привечер по заник слънце доведоха при Него всички болни и обхванати от бесове. 33Целият град се бе събрал пред вратата. 34Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове и не позволяваше на бесовете да казват, че Го познават#1:34 Т.е. да казват, че Той е Христос..
Иисус Христос се моли и проповядва на други места в Галилея
Лк. 4:42-44
35А на сутринта, като стана в тъмни зори, Иисус излезе и се отдалечи на уединено място, и там се молеше. 36Симон и онези, които бяха с него, тръгнаха след Иисус 37и като Го намериха, казаха Му: „Всички Те търсят.“ 38Той им каза: „Да отидем на друго място по близките селища, за да проповядвам и там, защото затова съм излязъл.“ 39#Мт. 4:23; 9:35; Лк. 4:43-44И Той тръгна да проповядва по синагогите им из цяла Галилея и да изгонва бесове.
Изцеляване на прокажен
Мт. 8:1-4; Лк. 5:12-16
40 # Мт. 8:1-4; Лк. 5:12-16 Тогава един прокажен дойде при Него, молеше Го на колене и Му каза: „Ако искаш, можеш да ме очистиш.“ 41А Иисус, като се смили, протегна ръката Си, докосна го и му рече: „Искам, бъди чист!“ 42И веднага проказата се махна от него и той стана чист. 43#Мт. 9:30Като го изгледа строго, Иисус го отпрати веднага 44#Лев. 14:1-32и му рече: „Виж, нищо не казвай на никого, но иди, покажи се на свещеника и принеси за очистването си, каквото е заповядал Мойсей, за свидетелство пред тях.“ 45А той излезе и започна да разказва за случилото се, така че Иисус не можеше да влезе открито в града, но пребиваваше отвън по пустинни места. И все пак при Него идваха отвсякъде.