Марк 1
НП

Марк 1

1
Проповедта на Йоан Кръстител
Мт. 3:1-12; Лк. 3:1-8,15-17; Йн. 1:19-28
1 # Мт. 3:1-12; Лк. 3:1-17; Йн. 1:6 Начало на Евангелието#1:1 Благата вест от Иисус Христос и за Него. на Иисус Христос, Божия Син, 2#Мал. 3:1; Мт. 11:10както е писано у пророците: „Ето Аз изпращам пред лицето Ти Своя ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе. 3#Ис. 40:3; Йн. 1:23Гласът на викащия в пустинята призовава: „Пригответе пътя за Господа, правете прави в пустошта пътеките за нашия Бог“.“
4 # Мк. 11:30; Деян. 13:24; 19:4 Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на грехове. 5И излизаха при него от цялата страна Юдея и всички жители на Йерусалим и се кръщаваха от него в река Йордан, след като изповядваха греховете си. 6#4 Цар. 1:8А Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, ядеше акриди и див мед.
7 # Йн. 1:26-27; Деян. 13:25 Той възвестяваше: „След мене идва по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на обувките Му. 8#Йн. 1:33; Деян. 1:5Аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух.“
Кръщението на Иисус Христос и изкушението
Мт. 3:13-4:11; Лк. 3:21-22; 4:1-13; Йн. 1:32-34
9 # Мт. 3:13-4:11; Лк. 3:21-22; 4:1-13 В онези дни Иисус дойде от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан. 10#Йн. 1:32И докато излизаше от водата, видя небесата отворени и Духът като гълъб да слиза върху Него. 11#Пс. 2:7; Ис. 42:1; Мт. 12:18; 17:5; Мк. 9:7; Лк. 9:35; Евр. 1:5; 5:5Тогава прозвуча глас от небесата: „Ти си Моят възлюбен Син, у Когото е Моето благоволение.“
12Веднага след това Духът Го изведе в пустинята. 13И Той беше в пустинята четиридесет дена, изкушаван от Сатаната; беше със зверовете и ангелите Му служеха.
Начало на общественото служение на Иисус Христос в Галилея
Мт. 4:12; Лк. 4:14; Йн. 4:1-3
14 # Мт. 4:12-22; Лк. 4:14-15 # Мк. 6:17-18 А след като Йоан бе затворен, Иисус дойде в Галилея и проповядваше благовестието за Божието царство. 15#Дан. 2:44; Мт. 3:2Той казваше: „Времето се изпълни и наближи Божието царство. Покайте се и повярвайте в благовестието.“
Призоваване на първите апостоли
Мт. 4:18-22; Лк. 5:1-11
16 # Мт. 4:18-22 А като вървеше покрай Галилейското езеро, видя Симон и брат му Андрей да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 17Тогава Иисус им каза: „Последвайте Ме и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ 18И те веднага изоставиха мрежите си и тръгнаха след Него. 19А като отиде малко по-нататък, Той видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, също в лодка, да приготвят мрежите си 20и веднага ги повика. Те оставиха баща си Зеведей в лодката с надничарите и тръгнаха след Него.
Дейност в Капернаум
Лк. 4:31-37
21 # Лк. 4:31-37 След това дойдоха в Капернаум и още в следващата събота Той влезе в синагогата и поучаваше. 22#Мт. 7:28-29Те се чудеха на учението Му, понеже Той ги поучаваше с божествена власт, а не като книжниците.
23В тяхната синагога имаше човек с нечист дух, който извика: 24#Мт. 8:29; Йн. 6:69„Какво общо имаш Ти с нас, Иисусе от Назарет? Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те кой си Ти – Божият Светия.“ 25Но Иисус му рече с укор: „Млъкни и излез от него!“ 26Тогава нечистият дух го разтърси, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27И всички се смаяха, така че се питаха един друг и казваха: „Какво е това? Та това е ново учение, тъй като Той заповядва властно на нечистите духове и те Му се покоряват!“ 28Слухът за Него веднага се разнесе по цялата Галилейска околност.
Излекуване на тъщата на Петър и на други болни
Мт. 8:14-17; Лк. 4:38-41
29 # Мт. 8:14-17; Лк. 4:38-44 Щом излязоха от синагогата, отидоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. 30А тъщата на Симон лежеше болна със силна треска и веднага Му казаха за нея. 31Тогава Той се приближи, хвана я за ръката и я изправи. Треската веднага я остави и тя им прислужваше.
32А привечер по заник слънце доведоха при Него всички болни и обхванати от бесове. 33Целият град се бе събрал пред вратата. 34Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове и не позволяваше на бесовете да казват, че Го познават#1:34 Т.е. да казват, че Той е Христос..
Иисус Христос се моли и проповядва на други места в Галилея
Лк. 4:42-44
35А на сутринта, като стана в тъмни зори, Иисус излезе и се отдалечи на уединено място, и там се молеше. 36Симон и онези, които бяха с него, тръгнаха след Иисус 37и като Го намериха, казаха Му: „Всички Те търсят.“ 38Той им каза: „Да отидем на друго място по близките селища, за да проповядвам и там, защото затова съм излязъл.“ 39#Мт. 4:23; 9:35; Лк. 4:43-44И Той тръгна да проповядва по синагогите им из цяла Галилея и да изгонва бесове.
Изцеляване на прокажен
Мт. 8:1-4; Лк. 5:12-16
40 # Мт. 8:1-4; Лк. 5:12-16 Тогава един прокажен дойде при Него, молеше Го на колене и Му каза: „Ако искаш, можеш да ме очистиш.“ 41А Иисус, като се смили, протегна ръката Си, докосна го и му рече: „Искам, бъди чист!“ 42И веднага проказата се махна от него и той стана чист. 43#Мт. 9:30Като го изгледа строго, Иисус го отпрати веднага 44#Лев. 14:1-32и му рече: „Виж, нищо не казвай на никого, но иди, покажи се на свещеника и принеси за очистването си, каквото е заповядал Мойсей, за свидетелство пред тях.“ 45А той излезе и започна да разказва за случилото се, така че Иисус не можеше да влезе открито в града, но пребиваваше отвън по пустинни места. И все пак при Него идваха отвсякъде.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.