Матей 1
НП

Матей 1

1
Родословие на Иисус Христос
Лк. 3:23-38
1 # Лк. 3:23-38 Книга за родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам. 2От Авраам се роди Исаак, от Исаак се роди Яков, от Яков се родиха Юда и братята му, 3#Бит. 38:29-30от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар, от Фарес се роди Есром, от Есром се роди Арам, 4от Арам се роди Аминадав, от Аминадав се роди Наасон, от Наасон се роди Салмон, 5#И.Н. 6:25; Рут 4:13-17от Салмон се роди Вооз от Раав, от Вооз се роди Овид от Рут, от Овид се роди Йесей, 6#2 Цар. 11:3; 12:24от Йесей се роди цар Давид.
От цар Давид се роди Соломон от жената на Урия, 7от Соломон се роди Ровоам, от Ровоам се роди Авия, от Авия се роди Аса, 8от Аса се роди Йосафат, от Йосафат се роди Йорам, от Йорам се роди Озия, 9от Озия се роди Йоатам, от Йоатам се роди Ахаз, от Ахаз се роди Езекия, 10от Езекия се роди Манасия, от Манасия се роди Амон, от Амон се роди Йосия, 11#4 Цар. 24:14-15; 2 Лет. 36:10; Йер. 27:20от Йосия се роди Йоаким, от Йоаким#1:11 В някои ръкописи липсва: „се роди Йоаким, от Йоаким“. се родиха Йехония и братята му – по време на преселението във Вавилония.
12А след преселението във Вавилония от Йехония се роди Салатиил, от Салатиил се роди Зоровавел, 13от Зоровавел се роди Авиуд, от Авиуд се роди Елиаким, от Елиаким се роди Азор, 14от Азор се роди Садок, от Садок се роди Ахим, от Ахим се роди Елиуд, 15от Елиуд се роди Елеазар, от Елеазар се роди Матан, от Матан се роди Яков, 16от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, която роди Иисус, наричан Христос. 17И тъй, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет, и от Давид до преселението във Вавилония – четиринадесет рода, и от преселението във Вавилония до Христос – четиринадесет рода.
Раждане на Иисус Христос
Лк. 1:26-35; 2:1-7
18 # Лк. 1:27 А раждането на Иисус Христос стана тъй: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Светия Дух. 19А Йосиф, мъжът ѝ, понеже беше праведен и не искаше да я изложи на посрама, предпочете да я напусне тайно. 20Но докато той обмисляше това, ето Господен ангел му се яви насън и каза: „Йосифе, сине Давидов, не се бой да приемеш Мария за своя жена, понеже заченатото в нея е от Светия Дух. 21#Пс. 130:8; Лк. 1:31; 2:21; Деян. 4:12Тя ще роди Син и ти ще Му дадеш името Иисус, защото Той ще спаси Своя народ от греховете му.“ 22А всичко това стана, за да се изпълни казаното от Господа чрез пророка: 23#Ис. 7:14„Ето девица ще зачене и ще роди Син и ще Го назоват с името Емануил“, което означава с нас е Бог. 24След като Йосиф се събуди, направи така, както му беше заповядал Господният ангел, и прие жена си. 25И той не я познаваше, докато#1:25 Предлогът, употребен в оригиналния текст, изразява действие или състояние, продължаващо до момента на следващата фраза, без задължително да се посочва промяна на отношенията след това. тя роди своя първороден Син. И Му даде името Иисус.