Йоан 3
НП

Йоан 3

3
Беседата с Никодим
1 # Йн. 7:50; 19:39 Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. 2#Мк. 12:14Той дойде нощем при Иисус и Му каза: „Рави, знаем, че си Учител, изпратен от Бога, защото никой не може да върши тези чудеса, които Ти правиш, ако Бог не е с него.“ 3#Йн. 1:12-13; 1 Пет. 1:23Иисус му отговори: „Истината, истината ти казвам: ако някой не се роди свише, не може да види Божието царство.“ 4Никодим Го попита: „Как може възрастен човек да се роди? Нима може повторно да влезе в утробата на майка си и да се роди?“ 5Иисус отговори: „Истината, истината ти казвам: ако някой не се роди чрез вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. 6#Йн. 6:63Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 7Не се чуди, че ти казах: „Трябва да се родите свише“. 8#Екл. 11:5Вятърът духа, където си иска, и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива. Така е с всеки, роден от Духа.“ 9Тогава Никодим Го запита: „Как може да стане това?“ 10Иисус му отговори: „Ти си известен учител в Израил и не знаеш ли това? 11#Йн. 3:32Истината, истината ти казвам: ние говорим за това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели, а вие не приемате свидетелството ни. 12Щом не вярвате, когато ви говорих за земните работи, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? 13#Йн. 1:18; 6:46Никой не е възлязъл на небето освен слезлия от небето Син човешки, Който е на небето.
14 # Чис. 21:9; Йн. 8:28; 12:32-34 И както Мойсей издигна медната змия на дърво в пустинята, така трябва Синът човешки да бъде издигнат, 15та всеки, който вярва в Него, да не погине#3:15 В някои ръкописи липсва: „да не погине“., а да има вечен живот. 16Защото Бог толкова много обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот. 17#Йн. 5:22,30; 12:47Понеже Бог не изпрати Своя Син в света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18#Йн. 3:36; 5:24; 12:48Онзи, който вярва в Него, няма да бъде осъден, а който не вярва, вече е осъден, понеже не е повярвал в Единородния Божий Син. 19#Йн. 1:9-10; 8:12; 9:5Осъждането е поради това, че светлината дойде на света, но хората обикнаха мрака повече от светлината, понеже делата им бяха лоши. 20#1 Йн. 1:6-7#Еф. 5:13-14И всеки, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не се открият делата му, понеже са лоши#3:20 В някои ръкописи липсва: „понеже са лоши“.. 21А този, който постъпва според истината, отива към светлината, за да стане явно, че делата му са извършени от послушание към Бога.“
Последно свидетелство на Кръстителя за Иисус Христос
22 # Йн. 4:1-2 След това Иисус дойде с учениците Си в Юдея, живееше там с тях и кръщаваше.
23Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И отиваха хора при него и се кръщаваха, 24#Мт. 14:3; Мк. 6:17; Лк. 3:19-20тъй като Йоан още не беше хвърлен в тъмница.
25Тогава Йоанови ученици започнаха спор с някои юдеи за обредното очистване. 26Те дойдоха при Йоан и му казаха: „Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Йордан и за Когото ти свидетелстваше, ето Той кръщава и всички отиват при Него.“ 27Йоан отговори: „Човек не може да приеме нещо, ако не му бъде дадено от небето. 28#Йн. 1:19-27Самите вие сте ми свидетели, че казах: „Аз не съм Христос, но съм изпратен преди Него“. 29#Мк. 2:19Онзи, на когото е невестата, е младоженец, а приятелят на младоженеца, който стои там и го слуша, се радва твърде много, когато чува гласа на младоженеца. Затова тази моя радост е пълна. 30Той трябва да расте, а аз – да се смалявам.
Свидетелство за Идващия от небесата
31 # Йн. 8:23; 1 Кор. 15:47 Който идва свише, той е над всички, а който е от земята, земен е и говори като земен. Онзи, Който идва от небето, Той е над всички. 32#Йн. 3:11Каквото е видял и чул, за него свидетелства, но никой не приема Неговото свидетелство. 33И който е приел Неговото свидетелство, е потвърдил, че Бог е истинен. 34Защото Този, Когото Бог е изпратил, говори Божиите слова, тъй като Бог Му дава Духа изобилно. 35#Мт. 11:27; Лк. 10:22; Йн. 5:20; 10:17; 13:3; 15:9; 17:2,24Отец обича Сина и е предал всичко в Неговата ръка. 36#Йн. 3:18; 1 Йн. 5:11-12Онзи, който вярва в Сина, има вечен живот, а който не вярва в Сина, няма да има вечен живот, но Божият гняв ще остане върху него.“