Битие 33
НП
33
Среща на Яков с Исав
1Яков се огледа и видя, че Исав идва, а с него – четиристотин мъже. Той разпредели децата на Лия, Рахил и двете робини. 2Робините с децата им сложи отпред, Лия с децата ѝ – след тях, Рахил с Йосиф – най-отзад, 3а сам той тръгна пред всички тях. Когато се приближи до брат си, Яков седем пъти се поклони до земята. 4Исав се завтече насреща му, прегърна го, хвърли се на шията му и го целуна. И те заплакаха. 5Когато видя жените и децата, Исав попита: „Какви са ти всички тези?“ Яков отговори: „Това са децата, които Бог подари на твоя роб.“ 6Тогава се приближиха робините заедно с децата си и се поклониха. 7Лия също се приближи заедно с децата си и се поклониха. Най-после се приближиха Йосиф и Рахил и се поклониха. 8Исав отново попита: „Какво беше това множество, което аз срещнах?“ Яков отговори: „Исках да придобия благоволение пред очите на господаря си.“ 9Исав каза: „Аз имам доволно, братко, нека твоето остане при тебе.“ 10Яков настоя: „Не, моля ти се, ако аз съм придобил благоволение пред тебе, приеми тогава моя дар от ръцете ми. Защото, когато видях лицето ти, като че ли видях Божието лице, понеже ти се оказа благосклонен към мен. 11Приеми донесените от мене дарове, защото Бог щедро ме е обдарил и аз имам всичко.“ Така Яков придума Исав. Той взе даровете 12и каза: „Да тръгнем и да вървим. Аз ще вървя с тебе.“ 13Но Яков му отговори: „Моят господар знае, че децата ми са крехки, а моят дребен и едър добитък е доен. Пресиля ли го само един ден – цялото стадо ще измре. 14Затова нека моят господар тръгне пред своя роб. А аз ще вървя бавно, според вървежа на добитъка, който е пред мене, и според вървежа на децата, докато пристигна при господаря си в Сеир.“ 15Исав предложи: „Поне да оставя с тебе няколко от мъжете, които са при мене.“ Яков възрази: „Защо? Достатъчно ми е само да придобия благоволение пред Своя господар.“ 16Същия ден Исав се върна в Сеир. 17А Яков потегли за Сокхот, където си построи къща, както и кошари за своя добитък. Затова той нарече това място Сокхот. 18#Бит. 12:6След като се завърна от Месопотамия, Яков пристигна благополучно в град Сихем, който се намира в ханаанската земя. Тук той се разположи на стан пред този град. 19#И.Н. 24:32От синовете на Емор, Сихемовия баща, той купи за сто монети част от нивата, където разположи шатрата си. 20Там той построи жертвеник и го нарече Ел-Елохе-Исраел.