Nehemiah 10:6

Nehemiah 10:6 LEB

Daniel, Ginnethon, Baruch
LEB: Lexham English Bible
Share