Nehemiah 10:5

Nehemiah 10:5 LEB

Harim, Meremoth, Obadiah
LEB: Lexham English Bible
Share