Nehemiah 10:4

Nehemiah 10:4 LEB

Hattush, Shebaniah, Malluch
LEB: Lexham English Bible
Share