Nehemiah 10:27

Nehemiah 10:27 LEB

Malluch, Harim, Baanah.
LEB: Lexham English Bible
Share