Nehemiah 10:25

Nehemiah 10:25 LEB

Rehum, Hashabnah, Maaseiah
LEB: Lexham English Bible
Share