Nehemiah 10:24

Nehemiah 10:24 LEB

Hallohesh, Pilha, Shobek
LEB: Lexham English Bible
Share