Nehemiah 10:23

Nehemiah 10:23 LEB

Hoshea, Hananiah, Hasshub
LEB: Lexham English Bible
Share