Nehemiah 10:20

Nehemiah 10:20 LEB

Magpiash, Meshullam, Hezir
LEB: Lexham English Bible
Share