Nehemiah 10:19

Nehemiah 10:19 LEB

Hariph, Anathoth, Nobai
LEB: Lexham English Bible
Share