Nehemiah 10:16

Nehemiah 10:16 LEB

Adonijah, Bigvai, Adin
LEB: Lexham English Bible
Share