Nehemiah 10:12

Nehemiah 10:12 LEB

Zaccur, Shereiah, Shebanaih
LEB: Lexham English Bible
Share