2 Cronica 1:9

CCB
Ang Pulong sa Dios

9Karon, Ginoong Dios, tumana ang imong gisaad sa akong amahan nga si David, kay imo akong gihimo nga hari sa katawhan nga daw sama kadaghan sa balas.