1 Cronica 1:9

CCB
Ang Pulong sa Dios

9Si Cush may mga anak usab nga sila si Sheba, Havila, Sabta, Raama, ug Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan.