YouVersion Logo
Search Icon

Yehezekêl 5

5
Yehezekêl Yuă Ƀŭk Ñu Pô
1Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Ră anai, Ơ ană mơnuih, mă bĕ sa ƀĕ đao tơma laih anŭn yua bĕ đao anŭn jing kar hăng thŏng kuăh kiăng kơ kuăh hĭ akŏ ih laih anŭn blâo ka̱ng ih. Giŏng anŭn, pơdơ̆ng đĭ bĕ gai kơnăng laih anŭn pơkăh pơpha hĭ ƀŭk hăng blâo anŭn. 2Tơdang khul hrơi blah hruă ih abih laih, čuh bĕ klâo črăn amăng pluh hơdôm ƀŭk hăng blâo ih anŭn gah lăm kơ plei. Mă bĕ klâo črăn amăng pluh ƀŭk hăng blâo ih anŭn kŏh hĭ bĕ hăng đao jum dar plei anŭn. Laih anŭn pruai hĭ klâo črăn amăng pluh amăng angĭn. Yuakơ Kâo či kiaŏ mă ƀing gơñu hăng khul đao gưm yơh. 3Samơ̆ djă̱ pioh bĕ ƀiă ară ƀŭk hăng blâo anŭn laih anŭn đŭng bĕ gơñu amăng jăh ao ih. 4Laih anŭn dơ̆ng, mă bĕ ƀiă ară ƀŭk hăng blâo anŭn glŏm mŭt bĕ amăng apui kiăng kơ čuh hĭ gơñu. Apui mơ̆ng anŭn yơh či ƀơ̆ng lar tui truh kơ abih bang sang anŏ ƀing Israel yơh.
5“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Anai jing plei Yerusalaim, jing plei Kâo hơmâo pioh laih ƀơi tŏng krah ƀing lŏn čar laih anŭn hơmâo khul lŏn čar dŏ jum dar plei anŭn mơ̆n. 6Samơ̆ amăng tơlơi sat ƀai ñu plei anŭn, plei anŭn hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng khul tơlơi juăt Kâo hloh kơ ƀing lŏn čar pơkŏn jum dar ñu. Plei anŭn hơmâo hơngah lui hĭ laih khul tơlơi juăt Kâo laih anŭn ƀu kiăng đuaĭ tui khul tơlơi phiăn Kâo ôh.
7“Hơnŭn yơh anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ih hơmâo jing hĭ sat ƀai hloh kơ ƀing lŏn čar jum dar ih laih anŭn aka ƀu ngă pơgiŏng hĭ ôh tui hăng hơdôm tơlơi phiăn Kâo laih anŭn ăt kŏn djă̱ pioh hơdôm tơlơi juăt Kâo lơi. Ih hơmâo ngă tui laih hơdôm tơlơi phiăn ƀing lŏn čar jum dar ih.
8“Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pô yơh či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Ơ plei Yerusalaim hơi, Kâo či pơruă pơkơhma̱l hĭ ih ƀơi anăp ƀing lŏn čar. 9Yuakơ abih bang khul rup trah hơƀak drak, Kâo či ngă kơ ih jing tơlơi Kâo aka ƀu ngă ôh hlâo adih laih anŭn ƀu či ngă tui anŭn dơ̆ng tah. 10Hơnăl tuč amăng ƀing gih, ƀing ama či ƀơ̆ng hĭ ană bă gơñu, laih anŭn ƀing ană bă či ƀơ̆ng hĭ ƀing ama gơñu yơh. Kâo či pơruă pơkơhma̱l hĭ ih laih anŭn či pơčơlah hĭ abih bang ƀing dŏ so̱t gih tui hăng glung angĭn yơh.#5:10 Tơlơi Čŏk Hia 4:10. 11Hơnŭn yơh, Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, yuakơ ih hơmâo pơgrĭ hĭ laih anih sang yang Kâo hăng abih bang khul rup sat ƀai laih anŭn khul bruă mơnuă hơƀak drak ih, Kâo pô yơh či mă glaĭ tơlơi bơni hiam Kâo. Kâo ƀu či lăng pap mơñai ƀôdah pioh brơi kơ ih hơdip dơ̆ng tah. 12Sa črăn amăng klâo ƀing ană plei ih či djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi kli̱n khe̱ng ƀôdah răm rơngiă hĭ yua mơ̆ng tơlơi ư̆ rơpa gah lăm ih. Sa črăn amăng klâo či djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi pơblah gah rơngiao kơ pơnăng plei, laih anŭn sa črăn amăng klâo Kâo či pơčơlah hĭ tui hăng glung angĭn thut laih anŭn arăng kiaŏ mă ƀing gơñu hăng mơta đao yơh.
13“Giŏng anŭn, tơlơi hil Kâo či abih hĭ laih anŭn tơlơi nač Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu či dơ̆ng glaĭ yơh, tui anŭn Kâo tŭ laih tơlơi rŭ nua Kâo. Tơdang Kâo hơmâo brơi laih tơlơi hil nač Kâo ƀơi ƀing gơñu, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo, jing Yahweh yơh, hơmâo pơhiăp hur har laih.
14“Kâo či ngă brơi kơ ih jing hĭ răm rai laih anŭn kar hăng gơnam hơƀak drak kơ ƀing lŏn čar jum dar ih yơh, jing ƀơi anăp abih bang ƀing hlơi pô găn rai yơh. 15Ih či jing hĭ kar hăng gơnam hơƀak drak hăng djik djak, jing gơnam klao djik hăng pơhuĭ yơh kơ ƀing lŏn čar jum dar ih tơdang Kâo pơruă pơkơhma̱l hĭ ih hăng tơlơi Kâo hil nač hăng pơhiăp ƀuăh kơtang Kâo. Kâo, Yahweh, hơmâo pơhiăp laih. 16Tơdang Kâo pơrăm hĭ ih kar hăng pơnăh khul ƀrŏm hraŏ djai răm rai Kâo jing tơlơi ư̆ rơpa, Kâo či pơnăh pơrai hĭ ih yơh. Kâo či brơi rai tơlơi ư̆ rơpa lu hloh dơ̆ng laih anŭn pơkhư̆ hĭ gơnam djru kơ ih yơh. 17Kâo či brơi rai tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn pơkiaŏ rai khul hlô glai yơh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, laih anŭn ƀing gơñu či pơdjai hĭ ƀing ană bă ih. Tơlơi kli̱n khe̱ng či găn nao pơ ih laih anŭn Kâo či ba rai tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih yơh. Kâo, Yahweh, hơmâo pơhiăp laih.”#5:17 Tơlơi Pơrơđah 6:8.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy