YouVersion Logo
Search Icon

Yap 11

11
Apui Pơkơhma̱l Mơ̆ng Yahweh
1Hlak anai ƀing ană plei brŏk kơ tơlơi tơnap gleh gơñu laih anŭn Yahweh hơmư̆ kơ tơlơi anŭn. Tui anŭn, tơdang Ñu hơmư̆, tơlơi hil Ñu tơbiă rai hĭr hăr. Giŏng anŭn, apui mơ̆ng Yahweh čuh hĭ đơđa amăng ƀing gơñu laih anŭn apui ƀơ̆ng hĭ ƀiă črăn gah rơngiao anih jưh. 2Tơdang anŭn ƀing ană plei ur iâu Môseh, Môseh iâu laĭ hăng Yahweh laih anŭn apui thăm hĭ. 3Tui anŭn yơh, arăng iâu anih anŭn jing Taberah, yuakơ apui Yahweh hơmâo čuh hĭ đơđa amăng ƀing ană plei Israel.
Čim Wăt Mơ̆ng Yahweh
4Hơmâo lu mơnuih amăng ƀing gơñu čơdơ̆ng čuh đĭ tơlơi mơhao kơ gơnam ƀơ̆ng pơkŏn dơ̆ng, laih anŭn ƀing Israel čơdơ̆ng čŏk hia dơ̆ng hăng laĭ, “Ƀing gơmơi kiăng ƀơ̆ng añăm mơnơ̆ng biă mă! 5Ƀing gơmơi hơdơr ƀing gơmơi ƀơ̆ng añăm akan amăng čar Êjip ƀu pơhoăč ôh, wơ̆t hăng khul tơmŭn ia, tơmŭn hơtŭk, rơsŭn toih, rơsŭn anet laih anŭn rơsŭn prŏng pơkŏn mơ̆n. 6Samơ̆ ră anai ƀing gơmơi hơmâo laih gơnam ƀơ̆ng ƀing gơmơi hơmâo anai; ƀing gơmơi ƀu ƀuh hơget dơ̆ng tah rơngiao kơ tơpŭng mana!”
7Tơpŭng mana anai hrup hăng jĕh rơngâo laih anŭn kar hăng pơtâo bedelium kô̱̆ hăng kơñĭ.#11:7, 8 Tơlơi Tơbiă 16:31. 8Ƀing ană plei tơbiă nao duñ pơƀut glaĭ, laih anŭn pơsăn hĭ tơpŭng anŭn hăng rơsŭng tơ̆p ƀôdah pơƀlĭ hĭ hăng rơsŭng jơlit. Ƀing gơñu hơtŭk mana anŭn amăng gŏ ƀôdah pơkra tơpŭng anŭn kar hăng ƀañ ŏm. Ƀañ anai jơma̱n hrup hăng ƀañ arăng ngă hăng ia rơmuă ôliwơ. 9Tơdang ia ngo̱m dŏ amăng mlam amăng anih jưh, mana ăt trŭn mơ̆n.#11:9 Tơlơi Tơbiă 16:13-15.
10Môseh hơmư̆ ƀing ană plei laih anŭn rĭm sang anŏ čŏk hia, rĭm čô ƀơi bah amăng sang khăn ñu pô. Yahweh hil kơtang biă mă laih anŭn Môseh rŭng răng. 11Ñu tơña kơ Yahweh, “Yua hơget Ih hơmâo ba rai tơlơi tơnap anai ƀơi kâo ding kơna Ih anai lĕ? Hơget tơlơi kâo hơmâo ngă ƀu pơmơak kơ Ih tơl Ih pioh tơlơi kơtraŏ abih bang mơnuih anai ƀơi kâo lĕ? 12Kâo pi kian kơ ƀing ană plei anai hă? Kâo tơkeng rai abih bang ană plei anai hă? Yua hơget Ih pơtă kơ kâo kiăng răk wai ƀing gơñu ƀơi tơngan kâo, kar hăng sa čô đah kơmơi rong ană nge, kiăng truh pơ anih Ih ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon gơñu lĕ? 13Pơpă añăm mơnơ̆ng kâo dưi mă brơi kơ abih bang ană plei anai lĕ? Ƀing gơñu ăt dŏ čŏk hia laih anŭn laĭ kơ kâo, ‘Brơi kơ ƀing gơmơi añăm ƀơ̆ng bĕ!’ 14Kâo ƀu dưi dui ba ôh abih bang ƀing ană plei anai kơ kâo pô; tơlơi glăm anai kơtraŏ đơi kơ kâo. 15Tơdah anai yơh jing tơlơi Ih ngă kơ kâo, brơi kâo djai bĕ ră anai. Samơ̆ tơdah kâo hơmâo tơlơi mơak ƀơi anăp Ih, anăm brơi ôh kâo pô tŭ tơlơi gleh tơnap anai.”
16Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Ba rai bĕ kơ Kâo tơjuhpluh čô ƀing kŏng tha Israel jing ƀing khua djă̱ akŏ laih anŭn ƀing khua moa amăng ană plei ih thâo krăn. Brơi bĕ ƀing gơñu rai ƀơi Sang Khăn Pơjơnum laih anŭn dŏ dơ̆ng hăng ih pơ anŭn. 17Kâo či trŭn hăng pơhiăp hăng ih pơ anŭn, laih anŭn Yang Bơngăt Kâo dŏ ƀơi ih Kâo či brơi Yang Bơngăt anŭn dŏ ƀơi ƀing gơñu mơ̆n. Ƀing gơñu či djru ih glăm ba tơlơi kơtraŏ ană plei anai, tui anŭn ih ƀu či glăm mă hơjăn păn ih pô ôh.
18“Laĭ bĕ kơ ƀing ană plei anai, ‘Pơrơgoh hĭ bĕ gih pô hăng prap pre bĕ kơ hrơi pơgi, yuakơ ƀing gih či ƀơ̆ng añăm mơnơ̆ng yơh. Yahweh hơmư̆ laih ƀing gih tơdang ƀing gih čŏk hia tui anai, “Ƀing gơmơi kiăng ƀơ̆ng añăm mơnơ̆ng biă mă! Sĭt jing tơlơi hiam hloh kơ ƀing gơmơi yơh tơdang ƀing gơmơi dŏ amăng čar Êjip hlâo adih!” Ră anai Yahweh či brơi kơ ƀing gih añăm mơnơ̆ng, laih anŭn ƀing gih či ƀơ̆ng. 19Ƀu djơ̆ ƀing gih kơnơ̆ng ƀơ̆ng añăm anai kơnơ̆ng sa hrơi, dua hrơi, rơma hrơi, pluh hrơi ƀôdah duapluh hrơi đôč ôh, 20samơ̆ ƀing gih či ƀơ̆ng amăng abih sa blan tơl añăm anai tơbiă mơ̆ng grŏng adŭng#11:20 Anai ăt jing “adrŏng adŭng” mơ̆n. gih, tơl ƀing gih hơƀak drak hĭ kơ añăm anai yơh. Yahweh či ngă tui anŭn yuakơ ƀing gih hơmâo hơngah hĭ laih Ñu, jing Pô dŏ amăng ƀing gih, laih anŭn gih hơmâo čŏk hia ƀơi anăp Ñu hăng tơña yua hơget ƀing gih tơbiă đuaĭ hĭ laih mơ̆ng čar Êjip lĕ?’ ”
21Samơ̆ Môseh laĭ, “Ră anai kâo dŏ hrŏm hăng năm-rơtuh-rơbâo#11:21 Anai jing 600,000. čô ƀing đah rơkơi dưi nao blah, laih anŭn Ih laĭ, ‘Kâo či brơi ƀing gơñu ƀơ̆ng añăm mơnơ̆ng amăng abih sa blan!’ 22Ƀing gơñu či hơmâo djŏp mơ̆, tơdah ƀing gơmơi pơdjai hĭ tơpul triu, bơbe laih anŭn tơpul rơmô brơi kơ ƀing gơñu? Ƀing gơñu či hơmâo djŏp mơ̆, tơdah arăng mă abih bang akan amăng ia rơsĭ brơi kơ ƀing gơñu?”
23Yahweh laĭ glaĭ kơ Môseh tui anai, “Hơpăl tơngan Kâo be̱r biă mă hă tơl ƀu dưi ngă ôh tơlơi anŭn? Ră anai ih či ƀuh hơget tơlơi Kâo pơhiăp anŭn či truh sĭt biă mă mơ̆n thâo kơ ih.”
24Tui anŭn, Môseh tơbiă nao hăng ră ruai kơ ană plei hơget tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp laih. Ñu iâu rai hrŏm hơbĭt tơjuhpluh čô ƀing kŏng tha ƀing gơñu laih anŭn brơi ƀing gơñu dŏ dơ̆ng jum dar Sang Khăn anŭn. 25Giŏng anŭn, Yahweh trŭn rai mơ̆ng kơthul pơhiăp hăng Môseh laih anŭn Yang Bơngăt Ñu dŏ ƀơi Môseh; Ñu ăt brơi Yang Bơngăt anŭn dŏ ƀơi tơjuhpluh čô ƀing kŏng tha anŭn mơ̆n. Tơdang Yang Bơngăt dŏ ƀơi ƀing gơñu, ƀing gơñu pơhiăp laĭ lui hlâo, samơ̆ tơdơi kơ anŭn ƀing gơñu ƀu ngă tui anŭn dơ̆ng tah.
26Samơ̆ hơmâo dua čô anăn gơñu jing Eldad hăng Medad, dŏ glaĭ amăng anih jưh. Ƀing gơñu ƀu tơbiă nao pơ Sang Khăn ôh wơ̆t tơdah arăng yap laih ƀing gơñu hăng ƀing kŏng tha. Samơ̆ Yang Bơngăt ăt dŏ ƀơi ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu ăt pơhiăp laĭ lui hlâo amăng anih jưh mơ̆n. 27Sa čô tơdăm đuaĭ rai ruai kơ Môseh, “Eldad hăng Medad hlak pơhiăp laĭ lui hlâo amăng anih jưh.”
28Yôsua ană đah rơkơi Nun, jing pô djru Môseh čơdơ̆ng mơ̆ng tơdăm, pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Ơ Môseh, khua kâo hơi, khă hĭ ƀing gơñu bĕ!”
29Samơ̆ Môseh laĭ glaĭ, “Ih ga̱r brơi kơ kâo hă? Kâo pơmĭn kiăng kơ abih bang ană plei Yahweh jing ƀing pô pơala tui anŭn Yahweh dưi pioh Yang Bơngăt Ñu ƀơi ƀing gơñu!” 30Giŏng anŭn, Môseh laih anŭn ƀing kŏng tha wơ̆t glaĭ pơ anih jưh yơh.
31Hlak anai hơmâo sa glung angĭn tơbiă mơ̆ng Yahweh laih anŭn pơpuh rai khul čim wăt mơ̆ng ia rơsĭ. Angĭn anŭn ba rai čim anŭn jum dar anih jưh pŏr đĭ trŭn lu truh kơ dua haih mơ̆ng lŏn pơ ngŏ, bă amăng djŏp akiăng anih jưh rơhaih truh kơ sa hrơi rơbat. 32Abih bang hrơi hăng mlam anŭn wơ̆t hăng abih sa hrơi tŏ tui, ană plei tơlŭh tơbiă hăng mă pơƀut glaĭ khul čim anai. Ƀu hơmâo ôh hlơi pô pơƀut glaĭ ƀiă hloh kơ pluh hômer. Giŏng anŭn, ƀing gơñu pra̱ng hyu djŏp amăng jum dar anih jưh. 33Samơ̆ jăng jai añăm ăt dŏ ƀơi tơgơi laih anŭn aka hơma̱o lŭn ôh, tơlơi hil Yahweh hĭr hăr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei laih anŭn pơkơhma̱l ƀing gơñu hăng sa tơlơi kli̱n khe̱ng. 34Tui anŭn yơh, arăng iâu anih anŭn jing Khibrôt-Hattaawah, yuakơ pơ anih anŭn yơh ƀing gơñu dơ̱r atâo ƀing ur hia kơ gơnam ƀơ̆ng pơkŏn anŭn.
35Čơdơ̆ng mơ̆ng anih Khibrôt-Hattaawah ƀing ană plei rơbat nao truh pơ anih Hazerôt laih anŭn dŏ jưh pơ anŭn.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;