MATEO 5
BPV

MATEO 5

5
An Sermon sa Bulod
1Kan mahiling ni Jesus an kadakul na tawo, tuminukad siya sa sarong bulod. Pakatukaw niya, nagdorolok saiya an mga disipulo niya. 2Dangan tinukdoan niya sinda kaini:
An mga Paladan
(Lk. 6:20-23)
3“Paladan an mga dukha sa espiritu,
huli ta sainda an Kahadean nin langit!
4“Paladan an mga nagmomondo,
huli ta sinda rarangahon!
5“Paladan an mga mahuyo,
huli ta sinda an magmamana kan daga!
6“Paladan an mga nagugutom asin napapaha sa katanosan,
huli ta sinda pakababasogon!
7“Paladan an mga maheherakon,
huli ta sinda maheherakan!
8“Paladan an mga malinig an puso,
huli ta mahihiling ninda an Dios!
9“Paladan an mga parapatoninong
huli ta aapodon sindang mga aki nin Dios!
10“Paladan an mga pinapasakitan dahel sa katanosan,
huli ta sainda an Kahadean nin langit!
11“Paladan kamo kun minumuda kamo, pinapasakitan asin pinapakaraot kan mga tawo dahel sako. 12Arog man kaini an ginibo sa mga propetang naenot saindo. Orog na mag-ogma kamo, ta dakula an balos saindo sa langit.
An Asin saka an Ilaw
(Mk. 9:50; Lk. 14:34-35)
13“Kamo an asin kan kinaban. Kun mawaran nin asgad an asin, paano pang mapaasgad iyan? Dai na iyan nin pakinabang, kaya inaapon na sana dangan binabatayan nin mga tawo.
14“Kamo an ilaw kan kinaban. Dai nanggad matatago an sarong syudad na nasa ibabaw nin bulod. 15Mayong minasulo nin ilaw dangan tinatahoban iyan; kundi ibinubugtak sa talagang bugtakan nganing maliwanagan an gabos na nasa harong. 16Dapat arog kamo kaiyan. Paliwanagon nindo an saindong ilaw sa gabos na tawo, tanganing mahiling ninda an mga marahay nindong gibo; huli kaiyan oomawon ninda an saindong Ama na nasa langit.
Katukdoan dapit sa Katogonan
17“Dai kamo maghona na nagdigdi ako tanganing halean nin halaga an Katogonan ni Moises o an katukdoan kan mga propeta; nagdigdi ako tanganing maotob iyan. 18Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mawara man an langit asin an daga, alagad dai mawawaraan nin halaga maski an pinakasadit na detalye o punto kan Katogonan sagkod na maotob an gabos. 19Kaya an maglapas dawa kan pinakasadit na kabtang sa mga togon asin magtukdo kan paglapas kaiyan, ibibilang na pinakasadit sa kahadean nin langit. Alagad an mag-otob kan Katogonan asin magtukdo kaiyan, ibibilang na dakula sa Kahadean nin langit. 20Huli ta sinasabihan ko kamo, na kun an saindong katanosan dai lumampas sa katanosan kan mga paratukdo kan Katogonan asin kan mga Fariseo, dai kamo makakalaog sa Kahadean nin langit.
Katukdoan dapit sa Pagkaanggot
21“Nadangog nindo na itinukdo kaidto sa mga tawo, ‘Dai ka maggadan; an siisay man na makagadan, huhukoman.’ 22Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo: an maanggot sa saiyang tugang (na mayo nin dahelan), huhukoman; an mag-insulto sa saiyang tugang, dadarahon sa Konseho. An magsabing, ‘Mayo kang pakinabang!’ ihuhulog sa impyerno. 23Kaya kun madara ka nin dolot sa altar, dangan maromdoman mo na anggot saimo an saimong tugang, 24iwalat mo ngona an dolot sa atubang kan altar, dangan makiolian ka saiya. Saka ka magbalik tanganing magdolot sa Dios.
25“Kun may tawong masangat nin kaso tumang saimo asin dinadara ka sa husgado, makiareglo ka saiya mantang igwa pa nin oras, bago kamo umabot sa husgado. Ta kun dai, itatao ka niya sa hukom, na iyo an matao saimo sa pulis na malaog saimo sa bilanggoan. 26Sa katotoohan sinasabihan taka, dai ka makakaluwas diyan, sagkod na dai mo mabayadan an huring sentabo kan multa.
Katukdoan dapit sa Adulteryo
27“Nadangog nindo na itinukdo kaidto, ‘Dai ka magdorog sa bako mong agom.’ 28Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo: an maghiling sa sarong babae na may pagmawot na dorogan siya, nagkakasala na nin panambay. 29Kaya kun an too mong mata an nagigin dahelan kan pagkakasala mo, hulwata iyan asin tapokan! Mas marahay pang mawaran nin sarong kabtang an saimong hawak ki kan itapok an bilog mong hawak sa impyerno. 30Kun an too mong kamot an nagigin dahelan kan pagkakasala mo, putola iyan asin tapokan. Mas marahay pang mawaraan nin sarong kabtang an saimong hawak ki kan itapok an bilog mong hawak sa impyerno.
Katukdoan dapit sa Pakisuhay sa Agom
(Mt. 19:9; Mk. 10:11-12; Lk. 16:18)
31“Itinukdo man kaidto, ‘An siisay man na magsuhay sa saiyang agom, dapat tawan niya kan kasuratan nin pakisuhay.’ 32Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo: kun suhayan kan lalaki an agom niya na dai man nagpasambay, nagkakasala huli ta siya an nagsubol saiya sa adulteryo, kun ini magpaagom giraray. An lalaking umagom saiya nagkakasala man nin adulteryo.
Katukdoan dapit sa mga Panuga
33“Nadangog man nindo na itinukdo sa mga tawo kaidto, ‘Dai mo ipasudya an saimong panuga, kundi otobon mo an sinumpaan mo sa Kagurangnan.’ 34Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo na dai kamo magsumpa kun nanunuga kamo. Dai kamo magsabing, ‘Saksi ko an langit,’ ta iyan an trono nin Dios; 35o ‘Saksi ko an daga,’ ta iyan an tungtongan kan saiyang mga bitis. Dai kamo magsabi, ‘Saksi ko an Jerusalem,’ ta iyan an syudad kan dakulang Hade. 36Dai man kamo magsabi, ‘Maski pa pugotan ako,’#36 SA GRIYEGO: dai mo ipagsumpa an saimong payo. huli ta maski an sarong buhok dai nindo magigibong puti o itom. 37Sabihon sana nindong ‘Iyo’ o ‘Dai’—an anoman na idagdag nindo kaini gikan sa maraot.#37 MARAOT; o sa demonyo.
An Katukdoan dapit sa Pagbalos
(Lk. 6:29-30)
38“Nadangog na nindong sinabi kaidto, ‘Mata sa mata; ngipon sa ngipon.’ 39Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo: dai kamo magbalos sa naggigibo saindo nin maraot. Kun may sumampaling kan too mong pisngi, ipasampaling mo pa an sa ibong. 40Kun may mag-akusar saimo ta boot niyang kuahon an bado mo, itao mo saiya pati an saimong alikboy. 41Kun may magpirit saimong ibahan siya nin sarong kilometro, ibahan mo siya nin duwang kilometro. 42Tawan mo an naghahagad saimo, asin dai mo pagsayumahan an boot mag-utang saimo.
Pagkamoot sa mga Kaiwal
(Lk. 6:27-28, 32-36)
43“Nadangog nindo na sinabi kaidto, ‘Kamotan mo an saimong katood, kaongisan mo an saimong kaiwal.’ 44Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo: kamotan nindo an saindong kaiwal, asin ipamibi nindo an mga nagpapasakit saindo, 45tanganing magin mga aki kamo kan saindong Ama na nasa langit. Huli ta parehong pinapasaldangan nin aldaw saka pinapauranan nin Dios an tawong marahay asin an maraot, an tawong banal saka an parakasala. 46Kun namomotan nindo an mga namomoot sana saindo, ano pang balos an hinahalat nindo? Bakong arog man kaiyan an ginigibo kan mga parasingil nin buhis? 47Kun an ineestimar nindo mga katood sana, ano an ginigibo nindong orog ki sa ginigibo nin iba? Bakong siring man kaiyan an ginigibo kan mga pagano? 48Kaya magpakamatanos kamo sa gabos na bagay, arog kan saindong langitnon na Ama, na matanos sa gabos na bagay.

Philippine Bible Society, New Testament © 1981, Bible © 1992


Learn More About Marahay na Bareta Biblia