LUKAS 24
BPV
24
Nabuhay Liwat si Jesus
(Mt. 28:1-10; Mk. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
1Alagad amay pa kan Domingong aga, nagduman an mga babae sa lulubngan, dara an mga pahamot na inandam ninda. 2Nahiling ninda na nahale na an gapong isenera sa lulubngan, 3kaya nagdagos sinda sa laog; alagad dai ninda nakua an bangkay kan Kagurangnan na Jesus. 4Nalilibong pa sinda huli kan nangyari, kan biglang magtunga sa kataed ninda an duwang lalaki na nakagubing nin puti na nagkikintab. 5Dahel sa makuring takot, nagdapa sinda sa daga. Sinabihan sinda kan duwang lalaki, “Tadaw ta hinahanap nindo an sarong buhay sa lugar kan mga gadan? 6Mayo siya digdi; nabuhay na siya liwat! Giromdoma nindo an sinabi niya saindo kan idtoon pa siya sa Galilea, 7‘An Aki nin Tawo kaipuhan na itao sa mga parakasala, ipako sa krus asin sa ikatolong aldaw mabuhay siya liwat.’”
8Dangan nagiromdoman kan mga babae an mga tataramon ni Jesus. 9Nagpuli sinda asin binaretaan kan gabos na nangyari an onseng disipulo saka an iba pa. 10An mga nag-osipon kaini sainda iyo si Maria Magdalena, si Juana, si Maria na ina ni Santiago saka an ibang mga babae na kaiba ninda. 11Alagad naghona an mga apostol na bakong totoo an ibinareta kan mga babae, kaya dai sinda nagtubod. 12Alagad nagdalagan si Pedro pasiring sa lulubngan. Paghiling niya sa laog, mayo siyang ibang nahiling kundi an mga telang ipinatos sa bangkay. Nagpuli siyang nagngangalas kun ano an nangyari.
Sa Dalan pasiring sa Emaus
(Mk. 16:12-13)
13Kan aldaw man sanang idto, duwa sa mga disipulo ni Jesus an nagpasiring sa sarong baryo na an ngaran Emaus, na mga onseng kilometro an rayo hale sa Jerusalem. 14Nag-oolay-olay sinda dapit sa gabos na nangyari. 15Mantang nag-oolay-olay sinda saka nagdidiskutiran, rinanihan sinda ni Jesus mismo dangan nakisabay sa saindang paglakaw. 16Maski nahihiling ninda si Jesus, dai ninda siya namimidbidan. 17Hinapot sinda ni Jesus, “Ano an pinag-oolayan nindo?”
Nag-ontok sinda na mamondo an mga lalawogon. 18An saro sainda, na an ngaran Cleofas, nagsimbag, “Ika sana sa mga nagdalaw sa Jerusalem an dai nakakaaram kan mga nangyari kaining mga huring aldaw.”
19“Anong mga pangyayari?” an hapot niya.
Nagsimbag sinda, “Dapit ki Jesus na taga Nazaret. Saro siyang propeta na mapangyari sa gibo saka sa tataramon sa atubang nin Dios asin nin gabos na tawo. 20Isinumbong siya kan samuyang mga poon na padi asin mga kagsakop tanganing masentensyahan siya nin kagadanan, dangan ipinako siya sa krus. 21Siya an pinaglaoman mi na matubos kan Israel. Laen pa kan gabos na ini, ngunyan an ikatolong aldaw poon na mangyari idto. 22Natikbahan kami kan nagkapirang babae sa samong pag-iriba na amay na nagduman sa lulubngan, 23asin dai nahiling an bangkay ni Jesus. Nagpuli sindang nagsasabi na nakahiling pa sinda nin sarong bisyon nin mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. 24An ibang mga kairiba mi nagduman sa lulubngan asin napatunayan na totoo an sinabi kan mga babae, alagad dai ninda nahiling si Jesus.”
25Dangan sinabihan sinda ni Jesus, “Mga lolong! Mga kulang sa pagtubod sa gabos na sinabi kan mga propeta! 26Bakong kaipuhan na magtios ngona an Cristo kan mga bagay na ini bago siya maglaog sa saiyang kamurawayan?” 27Dangan ipinaliwanag sainda ni Jesus an sinasabi dapit saiya sa gabos na kasuratan, magpoon sa mga libro ni Moises sagkod sa mga surat kan gabos na propeta.
28Kan harani na sinda sa baryo na saindang dudumanan, si Jesus garo malihis pa duman, 29alagad pinugolan ninda siya, “Dai ka na magpadagos ta solnop na an aldaw asin nagdidiklom na.” Kaya nag-iba siya sainda. 30Nagtukaw sa pagkakan si Jesus sa kaibahan ninda; kinua ni Jesus an tinapay, benendisyonan, binaak saka itinao sainda. 31Dangan nabuksan an mga mata ninda, asin namidbidan ninda siya; alagad bigla siyang nawara sa panghiling ninda. 32Nag-olay-olay sinda, “Bakong naglaad an satong mga puso kan nagtataram siya sato sa dalan asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan?”
33Kan oras man sanang iyan nagbalik sinda sa Jerusalem. Naabotan ninda duman na tiripon an onseng disipulo saka an iba pang kairiba ninda. 34Nagsarabi an mga ini, “Talagang nabuhay na liwat an Kagurangnan! Nagpahiling siya ki Simon!”
35Ipinaliwanag man sainda kan duwa an nangyari duman sa dalan, asin kun paanong namidbidan ninda an Kagurangnan sa pagbaak kan tinapay.
Nagpahiling si Jesus sa Saiyang mga Disipulo
(Mt. 28:16-20; Mk. 16:14-18; Jn. 20:19-23; Mga Gibo 1:6-8)
36Nag-oosipon pa sinda kan mga bagay na ini, kan biglang nagtunga sa tahaw ninda si Jesus. Asin sinabihan sinda, “Mapasaindo an katoninongan.”
37Nakubhanan sinda asin nagkatarakot saka naghona na sarong kalag an nahiling ninda. 38Alagad sinabihan sinda ni Jesus, “Tadaw ta nagkakamurongnan kamo sa takot? Tadaw ta nagdududa kamo? 39Hilinga nindo an sakong mga kamot asin mga bitis. Ako mismo ini! Kapotan nindo ako saka hilingon; huli ta an kalag mayong laman asin mayong tolang. Ako igwa, siring sa nahihiling nindo.”
40Pakasabi niya kaini, ipinahiling niya sainda an saiyang mga kamot saka mga bitis. 41Dai pa sinda naniwala huli sa kaogmahan asin sa pagngalas, kaya sinabihan sinda ni Jesus, “May kakanon kamo digdi?” 42Tinawan ninda siya nin inasal na sira; 43kinua niya ini saka kinakan sa atubang ninda.
44Pakatapos, sinabihan niya sinda, “Iyo ini an mga sinabi ko saindo kan kaiba pa nindo ako: dapat maotob an gabos na isinurat dapit sako sa Katogonan ni Moises, sa kasuratan kan mga propeta asin sa mga Salmo.”
45Dangan pinaliwanagan niya sinda tanganing masabotan ninda an mga kasuratan. 46An sabi niya, “Iyo ini an nasusurat: an Cristo kaipuhan na magtios, dangan sa ikatolong aldaw mabuhay liwat sa mga gadan; 47sa ngaran niya ipaghuhulit sa gabos na tawo, poon sa Jerusalem, an pagbakle asin an kapatawadan nin mga kasalan. 48Mga saksi kamo kan mga bagay na ini. 49Ako an mapadara saindo kan ipinanuga kan sakong Ama. Alagad maghalat kamo sa Jerusalem, sagkod na mag-abot saindo an kapangyarihan hale sa itaas.”
An Pagsakat ni Jesus sa Langit
(Mt. 16:19-20; Mga Gibo 1:9-11)
50Dangan ipinag-iba sinda ni Jesus sa luwas kan syudad sagkod sa Betania. Pag-abot ninda duman, initaas niya an saiyang mga kamot saka benendisyonan sinda. 51Mantang benebendisyonan niya sinda, naghale siya asin dinara sa langit. 52Pakasamba saiya kan mga disipulo, pano nin kaogmahan na nagbalik an mga ini sa Jerusalem. 53Danay sindang nasa Templo, nag-oomaw sa Dios.

Philippine Bible Society, New Testament © 1981, Bible © 1992

Learn More About Marahay na Bareta Biblia