JUAN 2
BPV
2
An Kinasal sa Cana
1Pakalihis nin duwang aldaw, igwang kasal sa banwaan nin Cana, sa Galilea. An ina ni Jesus yaon duman. 2Si Jesus saka an saiyang mga disipulo yaon man duman. 3Nagkulang an arak, kaya sinabihan si Jesus kan saiyang ina, “Mayo na sinda nin arak.”
4Nagsimbag si Jesus, “Babae, tadaw ta kaipuhan na makiaram ka sako. Dai pa minaabot an sakuyang oras.”
5Alagad sinabihan kan ina ni Jesus an mga sorogoon, “Giboha nindo an anoman na sabihon niya.”
6Igwa duman nin anom na tapayan na an lambang saro kaini nalalagan nin mga sanggatos na litro nin tubig na ginagamit kan mga Judio para sa kaugalean nindang paghanaw. 7Sinabihan ni Jesus an mga sorogoon, “Panoa nindo nin tubig an mga tapayan.” Pinano ninda an mga ini sagkod sa ngabil. 8Dangan sinabihan niya sinda, “Tumabo na kamo saka daraha sa namamahala kan bangkete.” Ginibo ninda idto. 9Ninamitan kan namamahala an tubig na nagin arak; dai niya aram kun saen ini hale, (alagad aram kan mga sorogoon huli ta sinda an nagtabo kan tubig.) Kaya inapod kan namamahala an nobyo 10dangan sinabihan, “An ibang tawo enot na ipinapainom an pinakamanagom na arak. Kun dakul na an nainom kan mga bisita, saka na ilinuluwas an maluyang klase nin arak. Alagad ika, ngunyan mo pa sana ilinuwas an pinakamanagom na arak!”
11Ginibo ni Jesus an enot na milagrong ini sa Cana nin Galilea; ipinahayag niya duman an saiyang kamurawayan asin nagturubod saiya an mga disipulo niya.
12Pakatapos kaini, nagduman si Jesus sa Capernaum, kaiba an saiyang ina, mga tugang, saka mga disipulo. Nag-ontok sinda duman nin nagkapirang aldaw.
An Paglinig kan Templo
(Mt. 21:12-13; Mk. 11:15-17; Lk. 19:45-46)
13Madali na an Pyesta nin Paskwa, kaya nagduman si Jesus sa Jerusalem. 14Duman sa Templo naabotan niya an mga nagpapabakal nin mga baka, mga karnero, saka mga salampati, sagkod an mga pararibay nin kwarta. 15Kaya naggibo siya nin panghampak na pisi asin inalaw niya paluwas sa Templo an gabos sagkod an mga karnero saka mga baka. Pinabaralintok niya an mga lamesa kan mga pararibay nin kwarta asin winaragas an saindang mga kwarta. 16Sinabihan niya an mga paratinda nin mga salampati, “Halea nindo iyan digdi! Dai nindo paggibohon na saodan an harong kan Ama ko!” 17Naromdoman kan mga disipulo niya an nasasabi sa kasuratan, “O Dios, an pagmakulog ko para sa saimong harong naglalaad siring sa kalayo.”
18Huli kan ginibo niyang ini, hinapot siya kan mga Judio, “Ano an tanda na ikakapahiling mo samo na may kapangyarihan ka sa paggibo kaini?”
19Nagsimbag si Jesus, “Gabaa nindo an Templong ini, asin papatindogon ko liwat sa laog nin tolong aldaw.”
20Nagtaram an mga Judio, “Kwarenta y seis na taon na itinugdok ining Templo, asin tolong aldaw mo sanang papatindogon liwat?”
21Alagad an Templong boot sabihon ni Jesus iyo an sadiri niyang hawak. 22Kaya kan buhayon siya liwat, naromdoman kan saiyang mga disipulo na nagsabi siya kaini, kaya nagtubod sinda sa kasuratan saka sa mga sinabi sainda ni Jesus.
Aram ni Jesus an Puso kan gabos na Tawo
23Kan si Jesus yaon sa Jerusalem, kan Pyesta nin Paskwa, dakul an nagtubod saiya pakahiling ninda kan mga milagro na ginibo niya. 24Alagad dai si Jesus naniwala sainda, huli ta midbid niya sinda gabos. 25Dai na kaipuhan na sabihan pa siya dapit sa mga tawo, huli ta aram na niya kun ano an nasa puso ninda.

Philippine Bible Society, New Testament © 1981, Bible © 1992

Learn More About Marahay na Bareta Biblia