Matiyu, echî 1:17

Matiyu, echî 1:17 ETUNT

Nâ é rî sê ndaŋa-mbá, é róghé ka ebhú Abraham ta o sî ebhú Debhit, mfan i ńgyímí ásé na abhon a ri ófó na énî. Osúí ébháe, é róghé ka ebhú Debhit ta o sî ebhú á fíi ane Isrel á jak nnyi Babiron, mfan i ńgyímí a ri fə́ne ófó na énî. Ejeghé a ri ka ebhú á fíi ane Isrel ta o sî ebhú á jíi Krayis, nne nnyo Obhasi a túmi se a yim ngun á sém, mfan i ńgyímí ásé na abhon a ri ófó na énî.
ETUNT: Ejagham New Testament
Share