YouVersion Logo
Search Icon

Jâŋ 1

1
Kìn du nànɨ mwa ɓe mèè
1Mèín ɗɔ̀ɔ́b nyààŋɓàyèwá, nò kùb du ɓénɨ Kìn yaácɨ̀ nɨ ku. Ŋgə́ yaá gín Mèèín, ŋgə́ nɨ̀mɨr yɨɨ́m Mèín á. 2Yàllì, ŋgə́ yaácɨ̀ nɨ gín Mèèín. 3Nɨ́ɨ́b lâs Mèín yi nyaŋhɨ ɓe Kìn kɨ́ á, nɨ́m kù ŋgə́ yi du ɓe Kìn kɨ́ nyààŋwáá nɨ ɗàà. 4Mè mɨ̀cɨ̧̀ ɗoŋwo ŋgə́ yá á, ŋgə́ duna nɨ̀vɨ́tɨ̀b mwa á. 5Mwa yaá ɓə̀ə̀nɨ sɨ́mnɨ̀rí, sɨ́mnɨ̀r ɨ́ dù nɨ́ ŋgə́ ɗèìnkɨ́wa.
6Á Mèín ya tómwo tɨ́kìn noò, ɨ́r tɨ́kìn kíì yaá Jâŋ. 7Ŋgə́ yi go ə́ə̀ŋnɨ mɨ̀námé nyìŋnyààŋnɨ àm mwa yi du gònànɨ nɨ̀vɨ́tɨ̀b kɨ́ á. Àm, ɓe nyindí ŋgéé kɨ́, nɨ̀vɨ́tɨ̀b a ə́mnè mwa du gònɨ kɨ́. 8Nɨ tɨ́kìn kɨ́ nɨ̀mɨr sé yi du mwa, ŋgə́ yi go nɨ ə́ə̀ŋnɨ mɨ̀námé nyìnnyààŋnɨ àm mwa kíì á. 9Mwa yi du gònɨ ɗɔ̀bín ɓə̀ə̀nànɨ nɨ̀vɨ́tɨ̀b kɨ́ yi nɨ́ mwa àmɨrì á, cáŋhȩ̀ mwa kíì yaáhá cè nɨ́ kí.
10Nò kùb ɓé Kìn, yaácɨ̀ ɗɔ̀bín. Nɨ́m kù Mèín yi du ɓe Kìn kɨ́ nyààŋwáá nɨ ɗàà, ɨ́dù nùb ɗɔ̀bɨ́nné ɨ́ dù bɨ́ ŋgə́ ɗə̀ə̀ŋwá. 11Ŋgə́ yi goó ŋgə́ nɨ̀mɨrí ti̧í̧, ɨ́dù gbàŋ noò ɨ́ dù nɨ́ ŋgə́ gàmwá. 12Nɨ́m mwi̧, nùb kù yi gamtɨ́ bɨ́ ŋgə́, ŋgáb ɨ́ ə́mnè ŋgə́. Ŋgə́ ɨ́ nà nùb kɨ́ nyòm ŋgáb sei munɨ́b Mèèín. 13Ŋgáb bɨ munɨ́b Mèèín hȩ kùb duce mwin nɨ̀vɨ́tèé ŋgwáá ɓe gwi feinndé rɨ sé, Mèín nɨ̀mɨr ɨ́ ndɨŋɓa nɨ́ ŋgáb sèì munɨ́b níì ru.
14Nò kùb ɓé Kìn yi settií síí nóò nɨ̀vɨ́tè, ŋgə́ ɨ́ gò dùnɨ mvókín nɨ́mè. Ŋgə́ yaá yúklîn ɓe ndɨ̀ŋyàáŋ ɓe àmɨɨr. Nɨ́m yi péé mgbíí ŋgéé, mgbíí Mèín yi túmne kpòk muní noò yaà. 15Jâŋ yi nyinnaá nɨ̀vɨ́tɨ̀b àm ŋgéé, ŋgə́ ɨ́ tàɓà kúu còóm ɨnè: «Nò mɨ ya tana nyí ɨnayâna á gònɨ mo cùrì, ŋgə́ ndóóŋ nɨ́ mɨ ɓetí ŋgə́ yaácɨ̀ nɨ ku ɓwâ kɨ́ kùb mɨ fèìnɓàyèwá na rɨ, ŋgə́ á.» 16Ndɨ̀ŋnyàáŋ ŋgéé á nɨ́m ndɨ̀ŋnɨ nyɔ̧ɔ̧́, ŋgə́ naá nɨ́m faám kùùŋ ya kùùŋ ya. 17Mòyíìs ŋgáré á Mèín yi nawo nɨ́m ɓíhɨ̀b lu, ɨ́dù Yésù Krístù ɨ́ gewo ndɨ̀ŋnyàáŋ ɓe àmɨɨr lu. 18Nò kù nɨ Mèín pə́kɨ́yèwá, ɨ́dù kpòk muní nò du Mèèín, duce dùnɨ gín Táà, ndɨŋtɨ́ kùb ɗə̀ŋhɨ̀ Mèín.
Kɨ̀jííb Jwîf bɨ á fɔ́nɨ Jâŋ na á ŋgə́ du
(Góòmɓwê Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Lk 3.1-18)
19-20Kɨ̀jííb Jwîf bɨ Yèrúsàlèèm yi tómtɨ́ nùb na satɨgàà ɓe nùb gbàŋ Lèvíì noò, ŋgáb gɨ̀ fɔ́nɨ Jâŋ kóo ŋgə́ macè na yàà. Ŋgə́ ɨ́ nyìnnàɓà nɨ́ ŋgáb wááŋ. Nɨ́m ŋgə́ yi piina ŋgábè á ɨnè: «Mɨ mɨ Mèsî sé.» 21Ŋgáb ɨ́ fɔ̂ ŋgə́: «Wu macè wú na? Wu Èlî á à?» Jâŋ ɨ́ tà: «Éì, mɨ mɨ Èlî sé.» Ŋgáb ɨ́ fɔ́kwà ŋgə́: «Wu tɨ́kìn Mèèín á à?» Ŋgə́ ɨ́ tà: «Ɗàwá.» 22Nùb kɨ́ ɨ́ tàcù: «Wu macè wú na? Ɓetí ɗú nɨ́m gècùnà nùb tɨ tómwo nɨ́mè pìí wó ɓɔ̧ne á. Tananyaaŋɓaye nɨ́m àm wo sóò.» 23Á Jâŋ pihe, ŋgə́ ɨ́ tà: «Nò Èsáyà, tɨ́kìn Mèèín yi ta:
‹kúu kù á kɨ́ŋɓéwònɨ ŋgwàì ndɨ̀ŋnì, a tace:
Nyaaŋnanáam Kéké jɨ̀r ɗɨ́ɗɨ̧́!›
Rɨ, kúu kɨ́ mɨ á.»
24Nùb kùb yi tómso fɔ́nɨ Jâŋ fɔ́ rè, Fàrísààb yaá ɓwê kpáín kɨ́ no. 25Fàrísààb kɨ́ ɨ́ fɔ̂ ŋgə́ ɨnè: «Wu ta wú ní nɨ Mèsî sé, ní nɨ Èlî sé, ní cè nɨ́ tɨ́kìn Mèèín sé rè, wu kɔɔce wú kɔ ə́mní ɓe àm níì?» 26Á Jâŋ piina ŋgáb ɨnè: «Kɨ́ moò, mɨ kɔɔ nyí kɔ ə́mní ɓe mvúm á. Ɨ́dù nò kù á ku, nyíne ŋgáb á lɨ́ŋ cúk, nyí ɨ́ dù nɨ́ ɗə̀ə̀ŋwá na á ŋgə́ du. 27Ŋgə́ á gònɨ mo cùrì, mɨ ɓàcéyè mɨ ɗóhîn njèìkɨ́nànɨ ŋgə́ tə́b gure ɗàɓàwá.» 28Bètànî kù mwi̧í̧ Jùrdə̧̂ cəə́r, yɨ́ Jâŋ ya kɔɔkom kɔ ə́mní rè á ŋgə́ ɓe nùb lè ya ndáŋkom ndu.
Yésù, tɨ́céín ɗɔ̀bɨ́nné
29Kpíí kɨ́ no, Jâŋ ɨ́ pê Yésù ŋgə́ gàìnwònɨ, ŋgə́ ɨ́ tà: «Pə́náye, mwin ndèɗúú Mèèín#1.29 Àm mwin ndèɗúú, gómɨ̀ 1 Píyéèr 1.19 á rè, tɨ́céín ɓa ákɨ́nɨ cuum nùb ɗɔ̀bɨ́nné á rè. 30Nò mɨ tɨ takom á gònɨ mo cùrì, ŋgə́ ndóóŋ nɨ́ mɨ ɓetí ŋgə́ yaácɨ̀ nɨ ku, kùb mɨ fèìnɓàyèwá na rɨ, ŋgə́ á. 31Mɨ ya mɨ́ ŋgə́ tíí ɗə̀ə̀ŋkɨ́yèwá, ɨ́dù mɨ go kɔ̀ɔ̀nɨ kùb kɔ ə́mní ɓe mvúm àm gbàŋ Ìsràyéèl a ɗə̀ŋhȩ̀ ŋgéé á.»
32Jâŋ ɨ́ tàkwà: «Mɨ tɨ péé Nyéhè Sarîn sónɨ ɓɨllin hȩ mbɨmbɨm ndɨ́ u̧, ɨ́ gò ŋgə́ ya ə́ə̀ŋnɨ. 33Mɨ ya mɨ́ ŋgə́ ɗə̀ə̀ŋkɨ́yèwá, ɨ́dù Mèín nò yi tómwo mɨ kɔ̀ɔ̀nɨ kɔ ə́mní ɓe mvúmí yi tanaá mɨ ɨnè: ‹Wu ɓa pénɨ Nyéhè Sarîn sónɨ nɨ̀ŋgwá kù ya ə́ə̀ŋnɨ á, nò kɨ́ ɨ́ du nò ɓa kɔ̀ɔ̀nɨ kɔ ə́mní ɓe Nyéhè Sarîn ndu.› » 34Á Jâŋ ta: «Mɨ pə́metɨ́ nɨ́m kɨ́, mɨ tameceé ɨnayâna nɨ̀ŋgwá kɨ́ Mwin Mèèín á.»
Ɨnè á Yésù kwa nɨ̀fuùb yàyɨ̀rí
35Ye saín, Jâŋ yaácùhá ɓè ɓe nɨ̀fuùb no kù bɨrɨ́b. 36Ŋgə́ ɨ́ pə́sò Yésù ndóŋnɨ, á ŋgə́ ta: «Ndèɗú Mèèín á ɗàrɨ́.» 37Hȩ nɨ̀fuùb Jáàŋ bɨrɨ́b lè ók nyindí kíì, ŋgáb ɨ́ tù bɨ́ Yésù. 38Yésù góomcu cùrì, ŋgə́ ɨ́ pê ŋgáb á bɨ́ ní tùnɨ, á ŋgə́ fɔ́ ŋgáb ɨnè: «Nyí má nɨ́ ní?» Ŋgáb ɨ́ fɔ́cù ŋgə́ ɨnè: «Rábì, wu dulɨ́ŋce wú ŋga?» (Rábì rè ta ɓe nyindí gɨrêk «tá tɔ̀hí» á). 39Á ŋgə́ tana ŋgáb ɨnè: «Gonáam nyí a pê.» Ŋgáb ɨ́ gì, ŋgáb ɨ́ pə́gì yɨ́ Yésù dulɨ́ŋndé. Mvii ɨ́ ɓèì ŋgáb ɓè. (Yɨɨ́m péín mvii nààsɨ̀bì á).
40Nɨ̀mwi̧ mvókín nùb bɨrɨ́b yi ók nyindí Jáàŋ ɗà ŋgáb ɨ́ tù Yésù rè, yɨɨ́m Àndɨ̀rê wúrúb Sìmóŋ Píyéèr á. 41Àndɨ̀rê kɨ́ ɨ́ máyàyè ɓànnɨ ɓe tə́kɨ̀r nóò Sìmôŋ, ŋgə́ ɨ́ tànà ŋgə́ ɨnè: «Nɨ́m kwatɨ́ Mèsî.» (Mèsî rè, ɓe nyindí gɨrêk ta «Krístù» á). 42Àndɨ̀rê ɨ́ gè Sìmôŋ yɨ́ Yésùù, Yésù ɨ́ góòmkî ŋgə́ u̧u̧, ŋgə́ ɨ́ tà: «Wu Sìmôŋ á, mwin Jáàŋ; ɨ́r woò ɓacɨ dùnɨ Sèfâs á.» (Sèfâs lè, ɓe nyindí Gɨrêk ta «sɨɨ» á).
Yésù ɓétɨ́ Fɨ́lɨ̂b ɓe Nàtànàyêl
43Kpíí kɨ́ no, Yésù ɨ́ sàb gìnɨ ɗɔ̀ɔ́b Gàlìléè no, ŋgə́ ɨ́ ɓàìn ɓe Fɨ́lɨ̂b, ŋgə́ ɨ́ tànà ŋgə́: «Tuwom mɨ!» 44Fɨ́lɨ̂b yɨɨ́m nò Bètsáyídàà á. Kwɨ́í kɨ́ no á Àndɨ̀rê ɓe Píyéèr yi dukom ndu. 45Cùr kɨ́ no, Fɨ́lɨ̂b ɨ́ ɓàìn ɓe Nàtànàyêl, ŋgə́ ɨ́ tànà ŋgə́: «Nò Mòyîs yi nyin àm ŋgéé káàtà ɓíhɨ̀bì no, tɨ́kɨ̀nɨ́b yi nyinɓwée àm ŋgéé kɨ́ rɨ, nɨ́m kwatɨ́ ŋgə́, Yésù mwin Yòsə́ə̀b, nò Nàsàréèt á.» 46Nàtànàyêl ɨ́ fɔ̂ Fɨ́lɨ̂b ɨnè: «Nɨ́m nyɔ̧ɔ̧́ kù á sàmàìn səmɓacéye Nàsàrêt yá?» Fɨ́lɨ̂b ɨ́ tà: «Gom, wu ɓa pə́ɓànɨ á.»
47Ɓwâ Yésù pə́ Nàtànàyêl ŋgə́ gàìnwoniì, ŋgə́ ɨ́ nyìn ɓe ɨ́r ŋgéé ɨnè: «Nò rè mèɓà nò Ísràyéèl á, ŋgə́ nɨ kàŋnɨ kààŋ ɗàà.» 48Nàtànàyêl ɨ́ fɔ̂ Yésù ɨnè: «Wu ɗəəŋce wú mɨ ŋga?» Á Yésù piina ŋgə́: «Ɓwâ wu tɨ du du̧ú̧ mɨ́cin fìgìyéè, Fɨ́lɨ̂b ma wu ɓéyèwá rɨ, mɨ tɨ pə́cií mɨ́ wu.» 49Nàtànàyêl ɨ́ tànàgì ŋgə́ ɨnè: «Tá Tɔ̀hí, wu mwin Mèèín á, wu mvèìn jíri Ìsràyéèl á!» 50Á Yésù tana ŋgə́: «Wu ə́əmgɨ àm mɨ ta ɨnayâna mɨ tɨ pə́soó wu mɨ́cin fìgìyéè rè á à? Wu kwá pə́ kɨ́ ndóŋ kíí!» 51Yésù ɨ́ tàkwà: «Mɨ tanaɓa nyí àmɨɨr wááŋ á, nyí kwá pə́ ɓɨɨr kumnîn, a dù hȩ dùgallɨb Mèèín á wúínɨ a sócuceé Mwin Nɨ̀rì ya!»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy