Luik 1
USNT
1
Forethocht
1Maist warthie Theophilus,
A hale lock o fowk haes taen ït ïn han tae draa up an accoont o aa tha thïngs that haes cum aboot amang iz. 2The’ hae brocht thegither whut wus hannit doon tae iz frae yins that saa ït aa wi thair ain een richt frae tha stairt, an that becum sarvints o tha Wurd o God. 3-4Sae, haein lukt ïntae ït aa masel richt frae whan tha hale storie begun, A thocht ït wud be a guid thïng fer me tae pit doon a trig accoont fer ye forbye, Theophilus, tae mak ye shair o tha truith o whut ye hae bin lairnt.
Birth o Jhone tha Baptiser foretelt
5Whaniver Herod wus Kïng o Judea, thair wus thïs preesht caad Zechariah. Noo he belanged til tha preeshtlie connection o Abijah; an hïs wife Lïzbeth, hir femlie went bak til tha dochtèrs o Aaron as weel. 6An the’ wur baith upricht ïn tha Loard’s sicht, keepin aa tha commauns an laas o tha Loard. 7But the’ haed nae femlie, fer Lïzbeth cudnae hae weans; an tha baith o thaim wus weel up ïn yeirs.
8Yin time whan ït wus tha turn o Zechariah’s connection fer daein thair dutie ïn tha Hoose o God, 9Zechariah wus pïckt oot bi tha draain o lots - laik tha preeshts ay daen ïn thaim days - tae gang ïntil tha Halie o Halies an burn ïncense. 10Noo whaniver tha time cum roon fer burnin tha ïncense, aa tha fowk wus ootbye, prayin. 11An aa o a suddent an angel o tha Loard appeart, stannin on tha richt han side o tha althar o ïncense! 12Zechariah wus tuk bak whan he saen tha angel an he wus hairt scarred. 13But tha angel saed, "Dïnnae be feart, Zechariah, fer God haes heerd yer prayer, an yer wife Lïzbeth wull gie ye a wee sinn! An ye maun caa hïm Jhone.
14Ye’ll be quare an gled whan he’s boarn,
an sae wull a brave wheen o ither fowk alang wi ye.
15Fer he wull be ootstannin ïn tha sicht o tha Loard.
He’s no tae tak wine or onie ither kine o strang drïnk,
an he’ll be fu o tha Halie Spïrit
richt frae hïs mither’s wame.
16An he’ll gether monie an Israelite bak tae tha Loard thair God.
17He wull be laik Elijah, fu o God’s Spïrit an pooer;
he wull saffen tha hairts o tha faithers tae thair weans,
turnin contrairie yins tae a richt wye o thïnkin;
an he wull gang afore tha Loard tae mak tha fowk readie fer hïm."
18Zechariah axt tha angel: "Hoo cud A be shair whut ye’r sayin’s richt? Fer baith me an tha wife ïs weel up ïn yeirs!" 19Then tha angel saed, "A’m Gabriel. An A’m cum strecht frae God hissel fer tae gie ye thïs guid news. 20Mairk thïs weel! Seein as ye niver believed whut A toul ye, ye’ll be struck dum an no be fït tae taak tae tha wean’s boarn. But thïs’ll cum aboot ïn tha richt time."
21Aa tha while, tha yins ootbye wus wunnèrin hoo cum Zechariah wus takkin sae lang ïn tha Loard’s Hoose. 22Whaniver he cum oot he cudnae say ocht ava, ner taak tae tha fowk. The’ knowed bi tha signs he wus giein, he maun hae saen a vïsion ïn tha Hoose o tha Loard, but aa tha while he cudnae taak. 23Bye an bye, whaniver he haed hïs turn at tha althar daen, he went bak hame.
24No lang eftèr that, Lïzbeth fun oot she wus gaun tae hae a wean, an sae she stapt ïn tha hoose oot o sicht fer five month. 25"Tha Loard haes bin mair ner guid tae me," Lïzbeth saed, "an A’m no affrontit onie lang’r wi haein nae femlie."
Tha birth o Jesus foretelt
26Whan Lïzbeth wus sïx month gan, God sent tha angel Gabriel tae tha toon o Nazareth ïn Galilee, 27tae a virgin bi tha name o Mary that wus trystit tae a man caad Joseph, descendit frae Kïng Davit. 28Tha angel saed til hir, "Fair faa ye, blisst amang weemen, tha Loard ïs wi ye." 29Mary wus aa throu hirsel as she tried tae mak sense o whut tha angel haed telt hir.
30"Dïnnae be feart, Mary," tha angel saed, "fer ye hae fun favour wi God. 31Tak tent, ye ir fer haein a wean, a sinn, an ye maun caa hïm Jesus.
32He wull be ootstannin, an be caad tha Sinn o tha Maist Heich God.
An God wull gie hïm tha throne o hïs forefaither Davit,
33an he wull rule ower Israel fer iver an ay,
an thair’ll be nae enn tae hïs Kïngdom."
34Mary axt tha angel, "Hoo can A hae a wean, wi me a virgin an niver bin wi a man?"
35Tha angel toul hir,
"Tha Halie Spïrit an tha pooer o God wull cum doon on ye. An sae tha wean boarn tae ye wull be halie, an wull be caad tha Sinn o God.
36An yer cousin Lïzbeth ïs fer haein a sinn ïn hir oul age as weel; tha mair fowk thocht she cudnae hae onie, but she’s ïn hir sïxth month, 37fer thair’s naethin ava God cannae dae." 38Mary saed, "Weel, A’m tha sarvint o tha Loard an A’ll dae whutiver he wants. Sae, jist let ït aa cum aboot laik ye say." An then tha angel went awa frae hir.
Mary gies Lïzbeth a vïsit
39Eftèr thïs, Mary got hirsel readie, an heidit aff ïn a bïg hurrie tae a toon ïn tha hïlls o Judea. 40Up she cum thonner tae Zechariah’s hoose, an toul Lïzbeth ït wus guid tae see hir. 41Whaniver Lïzbeth heerd tha soon o Mary’s voice, tha bairn gien a lep ïn hir wame, an she wus fu o tha Halie Spïrit. 42Lïzbeth caad oot wi a gled cry tae Mary, "Amang aa weemen ye’r blisst bi God, an blisst be tha wean ye’r fer haein! 43But hoo cum ït’s me haes bin gien sae bïg an honour, wi tha mither o ma Loard cumin tae vïsit me? 44Tha mïnit A heerd yer wairm wurds, A cud feel tha bairn ïn ma wame giein a lep fer joy. 45Ye ir ïn fer a blissin, Mary, fer ye dïdnae doot tha Loard wud dae jist whut he toul ye."
Tha sang o Mary
46Then Mary saed: "Ma sowl gies praise tae tha Loard,
47an ma spïrit ïs gled ïn God ma Saviour!
48Fer he haes tuk notysh o me, a puir sarvin lass, an aa genèrations frae noo on wull caa me blisst.
49Tha Michtie Yin haes daen wunnèrfu thïngs fer me, an Halie ïs hïs name.
50Hïs mercie bides wi thaim that houls hïm ïn reverence, richt doon tha genèrations.
51Hoo pooerfu hïs michtie airm ïs, that can skail thaim that’s fu o thairsels.
52He haes brocht doon tha michtie frae thair heich saits o pooer, an lïftit up tha doon-an-oots.
53He haes fed tha hung’rie wi guid thïngs, an he’s turnt tha weel-aff yins bak empie-hannit.
54He haes lukt eftèr hïs sarvint Israel, an he niver forgets tae be merciefu.
55Fer he promist thïs tae oor faithers - tae Abraham an aa hïs childèr - fer iver an ay."
56Then Mary stapt ower wi Lïzbeth fer aboot thrie month afore gaun bak hame.
Tha birth o Jhone tha Baptiser
57Noo whan Lïzbeth’s time cum fer tha wean tae be boarn, she haed a wee sinn. 58Wurd wusnae lang gaun roon o hoo guid tha Loard haed bin til hir, an hir freens an nighbers wus aa wile plaised. 59Whaniver tha wean wus echt day oul, thair wus a guid turnoot o freens an nighbers at tha circumcisin, an the’ wur aa wantin tae caa hïm eftèr hïs faither. 60But "Na!" Lïzbeth saed, "He maun hae tha name o Jhone." 61"Whut!" the’ saed, "Nane o yer femlie wus iver a Jhone." 62Sae the’ axt tha wean’s faither, bi makkin signs, whut he thocht tha name shud be. 63He waved fer thaim tae get hïm sumthin tae write on, but the’ wur aa tuk bak whan he püt thïs doon: "Hïs name ïs Jhone!" 64Strecht aff Zechariah fun hïs tung an he stairtit giein praise tae God. 65Aa tha fowk roon aboot wus dumfoonèrt, an ït wus tha taak o tha hale kintrieside o Judea. 66An iveriebodie that heerd aboot ït wus wunnèrin whut wye thïs wee fella wud turn oot. Oniebodie cud see that tha han o tha Loard wus upon hïm.
Tha sang o Zechariah
67Then hïs faither Zechariah, fu o tha Halie Spïrit, stairtit makkin a proaphesie:
68"Praise tha Loard God o Israel, fer he haes cum doon amang hïs fowk an pyed tha coast o settin thaim free.
69Frae tha line o Davit’s croon, he haes brocht iz a michtie Saviour,
70jist laik he saed he wud throu tha mooth o hïs halie proaphits, a lang while bak.
71Noo we wull be saved frae thaim that’s agin aa we dae, an frae thaim that cannae stan iz.
72He haes showed mercie tae Abraham an tae aa oor forefaithers,
73bi haein mine o hïs halie coveynant.
74Sae noo we can sarve hïm wi’oot bein feart o thaim that’s wantin tae hairm iz,
75wi us bein halie an ïn guid stannin ïn tha ee o tha Loard as lang as we leeve.
76An you, ma wee sinn, ye’ll get caad 'Tha proaphit o tha maist heich God', fer ye’ll mak tha wye readie fer tha cumin o tha Loard.
77Ye’ll tell tha fowk hoo the’ can get saved bi haein thair sïns forgien.
78Heiven’s risin sin ïs jist aboot tae brek on iz, oot o tha guidness o God’s hairt,
79giein licht tae thaim that sïts ïn tha dairk shedda o deith, an róadin iz ïntae tha pad o peace."
80Jhone wus raired an he becum strang ïn spïrit, an he leeved oot ïn tha wuldèrness tae tha time cum tae stairt praichin tae Israel.

© 2013 Ulster-Scots Language Society

Learn More About Guid Wittins Frae Doctèr Luik