Matio 5
MBP

Matio 5

5
Ny tori-teny nataon’i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra.
Lio. 6.17-49?
1ARY Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany. 2Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy hoe:
3Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra.
4Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina.
5Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova ny tany (Sal. 37.11).
6Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana.
7Sambatra ny miantra; fa izy no hiantrana.
8Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an’Andriamanitra,
9Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra.
10Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan’ny lanitra. 11Sambatra hianareo, raha haratsin’ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. 12Mifalia sy miravoravoa hianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo.
13Hianareo no fanasin’ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahin’ny olona.
14Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. 15Ary koa, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin’ny vata famarana, fa apetrany eo amin’ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin’izay rehetra ao an-trano izany. 16Aoka hazava eo imason’ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra.
17Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. 18Fa lazaiko aminareo marina tokoa: Mandra-pahafoan’ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin’ny lalàna, na dia litera#5.18 Dia yod, izay litera kely indrindra amin’ny Abidy Hebreo. iray na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanterak’izy rehetra. 19Ary amin’izany na zovy na zovy no mamaha ny anankiray amin’ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, dia hatao hoe kely indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra izy. Fa na zovy na zovy no mankatò sy mampianatra ireo dia izy no hatao hoe lehibe amin’ny fanjakan’ny lanitra. 20Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy hianareo.
21Efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: „Aza mamono olona” (Eks. 20.13); ary izay mamono olona dia mendrika hohelohina amin’ny fitsarana. 22Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra tezitra#5.22 Na: [tezitra foana]. amin’ny rahalahiny dia mendrika hohelohina amin’ny fitsarana; ary na zovy na zovy no hanao amin’ny rahalahiny hoe: Olom-poana hianao, dia mendrika hohelohina amin’ny Synedriona; ary na zovy na zovy no hanao hoe: Foka ialahy, dia mendrika ho ao amin’ny helo#5.22 Gr. Gehena. mirehitra afo. 23Ary amin’izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin’ny alitara hianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, 24dia avelao eo anoloan’ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin’ny rahalahinao, ary rehefa miverina, dia vao atero ny fanatitrao.
25Mihavàna faingana amin’ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy hianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin’ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin’ny mpamatotra, ka hatao ao an-trano-maizina hianao. 26Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy hianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra.
27Efa renareo fa voalaza hoe: „Aza mijangajanga” (Eks. 20.14). 28Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady. 29Fa raha ny masonao ankavanana no manafintohina#5.29 Ny teny Grika adika hoe manafintohina amin’ny Testamenta Vaovao, dia mamandrika no tena dikany. anao, dia esory hiala izy, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no hariana any amin’ny helo.#5.29 Gr. Gehena. 30Ary raha ny tànanao ankavanana no manafintohina anao, dia tapaho izy, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ho lasa ho any amin’ny helo.#5.30 Gr. Gehena.
31Ary voalaza hoe: Na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome an-dravehivavy taratasy fisaoram-bady (Deo. 24.1). 32Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy; ary na zovy na zovy no manambady izay voasaotra, dia mijangajanga.
33Ary koa, efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mianian-tsy to, fa efao amin’i Jehovah ny fianiananao (Lev. 19.12). 34Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza mianiana akory: na amin’ny lanitra, fa seza fiandrianan’Andriamanitra izany; 35na amin’ny tany, fa fitoeran-tongony izany; na amin’i Jerosalema, fa tanànan’ny Mpanjaka lehibe izany. 36Aza mianiana amin’ny lohanao; fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza hianao. 37Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin’ny ratsy.#5.37 Na: amin’ilay ratsy.
38Efa renareo fa voalaza hoe: ,,Maso solon’ny maso, ary nify solon’ny nify’’ (Eks. 21.24). 39Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza manohitra izay manisy ratsy anao; fa na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray. 40Ary izay te-hiady aminao ka ta-haka ny akanjonao, dia avelao ho azy koa ny lambanao. 41Ary na zovy na zovy no hanery anao handeha maily#5.41 Na: kilometatra. iray, mandehana miaraka aminy maily#5.41 Na: kilometatra. roa. 42Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te-hisambotra aminao.
43Efa renareo fa voalaza hoe: ,,Tiava ny namanao’’ (Lev. 19.18), ary mankahalà ny fahavalonao. 44Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo,– 45mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina. 46Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pitia azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va? 47Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? 48Koa amin’izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra.

Baiboly Protestanta Malagasy © Malagasy Bible Society, 1965, 2019.


Learn More About Baiboly Protestanta Malagasy