Yoane 1
MIGNT
1
Wapongte Yowadi ngic fikewec
1Esecne fungina molickelu, monic wacine Yowadi gawec. Nga Yowa ye Wapongkolec gawec. Ailu Yowa yeuctihac Wapong.#Yoa 17:5; 1Yoa 1:1-2; Miye 19:13 2Ailu ye hocne esecne fungina molickelu Wapongkolec gawec. 3Aime Wapongti mime Yowadi wiyac sasawa kwefickeyackewec. Wiyac sasawa fikelu fayackegac, yogo yengungtihac monic mi fikeibong.#1Kor 8:6; Kol 1:16-17; Hib 1:2 4Yowa yela hocne gaga fawec. Aime gaga yogodi ngic-ngigac yengele Angoc ailu Wapongte yefe noine edalicebawec.#Yoa 5:26 5Aime Angocti kundung kweme angoleme, kundungti Angoc yogo someckenale aibibiyelu hegilewec.#Yoa 3:19
Yesu ye Gaga nga Angocte fungine
6Wapongti ngic monic saleme kwesiwec, yele wacine Yoane.#Mat 3:1; Luk 1:13-17,76 7Yedi Angoc yogolec mime yegengkeme, Angoc yogodi ngic-ngigac bacebame angoleningte kwesiwec. Ye kwesilu ngic-ngigac sasawadi Angoc yogo ngagesingkeningte miwec. 8Ye yeicnebac Angoc yogo miyac. Yebac Angoc yogo mime yegengkenale kwesiwec.
9Aime Angoc yogo noinebenang, ye himongka kwesilu ngic-ngigac sasawa bacebame angolecaigaing.#Yoa 8:12 10Wapong ye Angocti himong nga wiyac sasawa bayackeme, Angoc yogodi himongka game ngic-ngigac yenge ye mi ngani-motoibong. 11Ye yeicne alingfocine yengela kwesime yengi mac mi holecnoibong. 12Aimebac ngic-ngigac mac holecnolu wacine ngagesingkeibong, yenge nalic Wapong adu-madecfocine ainingte miwec. 13Yele adu-madec yogo yenge ngic sackacni, me socte angackacni me ngic monicte angackacni monic mi fikeibong, miyac. Yenge Wapong yeuctihac mime fikeibong.#Yoa 3:3-6; Filp 2:7; Yoa 2:11; 1Pi 1:23
14Aime Yowadi ngic soc-biuckolec ailu hewacnonggang gawec. Madec moniyang yedi hocne galu Mamactacni wac feicne balu gawec, wac feicne yogo hocne nganiibeng. Yogo kwele-madicte wiyac nga yowa noine wakeyackeicne fagac.
Yoane ye Yesule yefe baba
15Yoanedi yele fungine mime yegengkeme wackelu yanguc miwec, “Na yele hocne yanguc edocngebaiba, ‘Ngic lobena kwesilu gagac, ye na mi fikeebewa yedi biyachac gawecte na ewalicnugac.’ ” 16-17Yefe-yowadi Mosesla kwesime baibeng. Nga kwele-madic ailu yowa noine yogobac Yesu Kristoholec kwesiwec. Ailu ye kwele-madic bucbuchac facnogac, yogodi nongilang moto-motoine mikac kwesinolecaigac.#Wah 34:28; Rom 6:14 18Monicti Wapong monic mi nganiwec, miyac. Madecine moniyang sugudi Mamacine emeina wetackelu gacaigac, ye Wapong. Yedi Mamacte fungine mime yegengkenolewec.#Wah 33:20; Yoa 6:46; 1Tim 6:16
Yoane boleinele fungine
Mat 3:1-12; Mrk 1:7-8; Luk 3:15-17
19 Yuda ngic Yerusalem taonka gaibong, yengi depec-baba ngic nga Liwai aling gocne salecebabong Yoanela hikelu yanguc uwacnoibong, “Ga ma ngic?”
20Uwacnobong, ye yeicne fungineine mi hesongkeyelewec. Ye edocebalu yanguc mime yegengkewec, “Na Mesia miyac.” Yoane ye inguc mime yegengkewec.
21Inguc mime yengi hatacmac uwacnoibong, “Aime Elaiya hatac kwesidaicte, ga ye, me?”
Uwacnobong yedi miwec, “Na ye miyac.”
Mime miibong, “Aime Wapongte siduc-mimi ngicbenang kwesinale miicne, ga ye, me?”
Mibong “miyac” miwec.#Yef 18:15,18; Mat 11:14
22Inguc mime yanguc miibong, “Aime ga maa? Nonge ngic salecnubagaing, yengela yowa ameine wenuc bahikelu edocebadabelengte? Gageicnele wenuc migic?”
23Inguc mibong Yoanedi yanguc edocebawec,
“Himong kisiwa misaine mikacka yowa-malac monic fikegac, yogo nani hocne yanguc wackegabac, ‘Ngenge Sugucnele yefe hole-wenengkening.’ (Yes 40:3)
Siduc-mimi ngic Yesaiyadi nale inguc miwec.”
24Aime ngic hikeibong yengele alingkacni Farisaio gocne yengi 25Yoane yanguc uwacnoibong, “Ga Mesia miyac, nga Elaiya miyac, ailu Wapongte siduc-mimi ngic miyac. Aime ga omale ngic-ngigac misa lowayelecaigic?”
26Inguc mibong Yoanedi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Na misa lowangelecaigabac. Aimebac Yuda ngic-ngigac ngengele hewacka ngic monic gagac, ngenge ye mi ngagegaing. 27Ye nale lobewa kwesilu gagac, ye feicne aigacte na waweweine ingucnedi yele hige-ebecte mucine lukebe nalic mi madickedaicte.”#Yoa 1:15 28Yoane ye Betani macka Yodan misa nebocina misa lowayelelu gawec, iwa wiyac yogo fikewec.#1:28 Betani yogo mac yaeckang yekele wac. Monic Yerusalem emeina, nga monic Yodan emeina inguc faiboc.
Yesule fungine
29Mac saeme Yoane ye domame Yesudi yela weleme nganilu ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Nganining, yogo Wapongte lama madecine#1:29 Israel ngic-ngigac yenge bikicngineng miyac ainale lama madecine depec lobelu gaibong., ye himongtowa yagolec ngic-ngigac sasawa yengele bikic baickedaicte.#Yes 53:6-7; 1Pi 1:18-19 30Yele hocne ngagelu yanguc miiba, ‘Ngic monic lobena kwesilu gagac, ye na mi fikeebewa yedi biyachac gawecte na ewalicnugac.#Yoa 1:15 31Na ye mi ngage-motoiba. Aime Israel ngic-ngigac ngenge yedi yegengkenale na kwesilu misa lowangeleiba.’ ”
32Yoanedi yanguc mime yegengkewec, “Na Tili Asu nganibe, ye tudiling nangole silic ingucne honocmengkacni walu yele feiwa ngiyewec, yogo nganiiba.#Mat 3:16 33Aime na ye mi ngage-motoebewa Wapongti salecnuwec, ye misa lowangelebele, ailu yanguc edocnuwec, ‘Asudi walu ngic yela ngiyeme nganidamecte, yedibac Tili Asudi lowangeledaicte.’ 34Na yogo hocne nganilu yanguc biyachac mibe yegengkewec, ngic yedi Wapongte Madec.”#Mat 3:17
Yesu mic-tengtengfocine
35Aime mac saeme, Yoane ye mic-tengtengfocine yengelacni mic-tengteng yaeckang yekeholec mac iwa hatacmac domaibong. 36Domaebongka Yesu hikeme nganilu mic-tengtengkecine yanguc edocepawec, “Nganinic, yogo Wapongte lama madecine.”#Yoa 1:29
37Inguc mime ngagelu mic-tengtengkecine yeke Yesu balaibelu hikeiboc. 38Hikeboc Yesudi hefaliye nganicepalu yanguc uwayetewec, “Ngeke oma wiyacte aingetegac?”
Inguc uwayeteme miiboc, “Rabai,” (yogolec fungine wewedu bafaliyeicne) “ga mac wenuwa gagic?”
39Inguc miboc yanguc edocepawec, “Ngeke welelu nganinic.” Inguc mime yenge momoc hikelu mac gawec yogo nganiiboc. Aime hadeng iwa dameng 4 kilok biyac aiwecte ailu yeholec ngiyeiboc.
40Aime Yoanele yowa ngagelu Yesu balaibeiboc, yekelacni monic Endru, ye Saimon Pita gbaine.#Mat 4:18-20 41Yedi Yesu nganilu hatacmac molickelu hefaliye hikelu haeine Saimon bafuwalu yanguc edowec, “Noke Mesia bafuwagabelec.” (Mesia yogolec fungine Kristo bafaliyeicne.)
42Inguc milu Saimon mengockeme Yesula hikeboc, Yesudi ye nganilu yanguc miwec, “Ga Saimon Yoane monicte madec, yogo noine. Aimebac gale wacgone gbolicne Kefas minoga.” (Yogolec fungine posa, nga Grik yowawa Pita.)#Mat 16:18
43Mac saeme Yesu ye Galili prowinswa hikenogale ngagelu hikelu, ngic monic wacine Filip, ye bafuwalu yanguc edowec, “Ga wele na balaibecnuc.” 44Filip nga Endru ailu Pita yenge Besaida taonkacni.
45Aime Filip ye ngic monic wacine Natanael, ye bafuwalu yanguc edowec, “Mosesdi yefe-yowale hibiwa kwelengkewec, nga siduc-mimi ngic yengi inguchac kwelengkeibong, nonge ngic yogo bafuwagabeleng. Yogo Yesu hocne, Yosefele madec, Nasaret taonkacni.”#Yef 18:18; Yes 7:14; 9:6; Yer 23:5; Esek 34:23
46Inguc mime Natanaeldi yanguc miwec, “Nasaret mac yogo mac omane. Aime mac iwa wiyac madicne monic nalic fikedaicte, me?”
Inguc mime Filipdi miwec, “Ga welelu nganic.” Mime hikeiboc.
47Hikeboc Yesudi Natanael nganime yela leme yanguc miwec, “Nganining, ngic yago Israel ngic noine, yela lokwesac nga kwesac-aibaba monic mi fagac.”
48Inguc mime Natanaeldi yanguc uwacnowec, “Ga yefe wenucka ngagecnugic?”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Filip ye ga mi wacgume welegabiyec, dameng iwa fik yoc fungina ga geicnac ngiyeengka biyac nganicgugabac.”
49Inguc mime Natanaeldi yanguc edowec, “Wewedu, ga Wapongte Madec, Israel nongele Ngictau.”#Mat 14:33; 16:16; Mrk 3:11
50Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Ga fik yoc fungina ngiyeengka nganicgubac inguc edocgugabacte ngagesingnugic, me? Gacgu pasi yangucne hatacmac ewalilu sugucnehac fikeme nganidamecte. 51Foinac, honocmeng angkeme Ngicte Madec ye honocmengte liti ingucne aime, Wapongte angelofocine yela edelu fec-wac aibong nganicebadaingte, yogo noinebenang edocngebagabac.”#Fike 28:12