JEAN 1
GB11DC

JEAN 1

1
Kuti wen
1Wen duka so nɛ̀ ku̧u̧naŋ-a mɛ, a̧ duka so kpɔk in Sɔ̧, ɓɛɛ Wen'i nɛ́ Sɔ̧. 2A̧ duka so in Sɔ̧ nɛ̀ ku̧u̧naŋ-a mɛ. 3Sɔ̧ dee mɔ lɛŋ nɛ̀ ɗoŋ-aa; ŋma mɔ nɛ̀ Sɔ̧ dea nɛ̀ bo nɛ̀ ɗoŋ-aa na, bo na. 4Duka-kpasa a̧a̧ so tɛ-a, ɓɛɛ duka-kpasa'i so nɛ́ sa̧a̧mɔ wen o bíí. 5Nɛ́ mɔ'ɔ nɛ̀ sa̧a̧mɔ‘i nyɛka ti tum, ɓɛɛ tum zii wen kɔ̧-a̧ na.
6Ɓɛɛ Sɔ̧ tom ŋma bíí, nin wi’ɛi nɛ́ Jean.#Mt 3.1; Mk 1.4; Lk 3.1-2 7A̧ nɛ́ wi-sedaako nɛ̀ tɛ̀ɛ́ wen sa̧a̧mɔ ha̧ o bíí lɛŋ mɛ kɔ̧ ɗɔaa ha̧ Sɔ̧ wen zu a̧. 8A̧ nɛ̀ kiitɛ-a bó nɛ́ sa̧a̧mɔ na, ɓɛɛ a̧ tɛ de nɛ́ sedaako wen sa̧a̧mɔ. 9Wen'i duka so nɛ́ kpasa sa̧a̧mɔ nɛ̀ tɛ̀ɛ́ zaŋnu mɛ nyɛk zu o bíí lɛŋ.
10A̧ duka so zaŋnu; Sɔ̧ dee nù nɛ̀ ɗoŋ-aa, ɓɛɛ o bíí zaŋnu iŋ a̧ na. 11A̧ tɛ̀ɛ́ tɛ o mgbák bíí kɔ̧-a̧, ɓɛɛ o bíí kɔ̧-a̧‘i kpɛk a̧ na. 12Ɓɛɛ o wi nɛ̀ kpɛka a̧ in nɛ̀ kɔ̧ɔ̧ ɗɔaa há̧ a̧,#1.12 kɔ̧ɔ̧ ɗɔaa há̧ a̧: texte tɔ̧a kɔ̧ɔ̧ ɗɔaa há̧ nin-a (zɔk 2.23; 3.18) a̧ ha̧a̧ ŋgai ha̧ o wi nɔ‘i mɛ ya nɛ́ o bem ko Sɔ̧. 13Bó nɛ́ tɛ yuwar kóó bem ko bíí, kóó tɛ ŋgai mɛ kiitɛ-wi, kóó tɛ mɔ nɛ̀ bíí kɔ̧a̧ na; ɓɛɛ nɛ́ tɛ mɔ nɛ̀ Sɔ̧ kɔ̧a̧.
14Wen dee tɛ̀ nɛ̀ bíí, ɓɛɛ tɛ́ɛ̀ duk mgbara yɛ. Ɛɛ zɔka gasamɔ kɔ̧-a̧, ɓɛɛ gasamɔ‘i nɛ́ Dáà a̧ ha̧a̧ ha̧ a̧; a̧ nɛ́ kpɔk Bem kɔ̧-a̧ nɛ̀ duk nɛ́ wi-de-mɔ nɛ̀ ta-tɛ in wi-tɔ̧-kpasawen ɓɔnsɛnɛ. 15Ɓɛɛ Jean de sedaako wen wi’ɛi tɔ̧ nɛnɛ‘e: «Zɔ́k wi n'am tɔ̧ɔ̧ so'e tɛ tɛ ɗoŋ am’ɛ; a̧ gana'm wen a̧ duka so nɛti ha̧‘m.»
16Ɛ́ɛ́ lɛŋ nyɛma sɛnɛ nɛ̀ ɗoŋ dɔka deemɔ nɛ̀ ta-tɛ kɔ̧-a̧ h’ɛ́ɛ́ ɗoŋ ŋmaa hegɔ yaknɛ. 17Wen hee mɔ'ɔ nɛ̀ Sɔ̧ ha̧a̧ heembea h’ɛ́ɛ́ nɛ̀ ɗoŋ Moisɛ ga, hegɔ ɛɛ kpaa deemɔ nɛ̀ ta-tɛ in kpasawen mbɛt nɛ̀ ɗoŋ Jesu Krist. 18Ŋma bíí nɛ̀ zɔka Sɔ̧ bo na, kànà nɛ́ kpɔk bem kɔ̧-a̧ nɛ̀ duk kpɔk in a̧ á̧ usa a̧ h’ɛ́ɛ́ ɓɛɛ.
Sedaako ko Jean
(Zɔk Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Lk 3.1-18)
19Sedaako nɛ̀ Jean dea ŋgimbi nɛ̀ o Juif mɛ Jerusalɛm toma nɛ̀ wi-ɗafi-sɔ̧ in o be Levi nɛnɛ tɛ a̧, mɛ ak a̧‘e ndé: «Mɛ́ nɛ́ o?» wó, nɛ́ mɔ'ɔ. 20Jean tɔ̧a̧, a̧ hu̧si na: «Kɔ‘m, mi bó nɛ́ Mɛsii na.» 21Ɓɛɛ wa ak a̧: «Mɛ́ nɛ́ o bɔɔ o? Mɛ́ nɛ́ Elii?» Ɓɛɛ a̧ kifi nú: «Weyaa, mi bó nɛ́ Elii na.» Ɓɛɛ wa ak a̧ woyo: «Mɛ́ nɛ́ wi-tɔ̧-wen oi nú Sɔ̧?» Ɓɛɛ a̧ kifi nú woyo: «Weyaa.»#Wee-ɗoŋ-he 18.15,18; Mal 3.23 22Ɓɛɛ wa tɔ̧ ha̧ a̧: «Mɛ́ nɛ́ ge bíí ge k’ɛ̀ɛ̀ si ɗoŋ mɛ kifi nú ha̧ o wi nɛ toma yɛ tɛnɛ ge? Mɛ́ nɛ̀ tɛ̀-mɛ́, mɛ́ tɔ̧́ bɔɔ‘e mɛ́ nɛ́ o?» 23Jean tɔ̧a̧:
«Kɔ‘m, mi nɛ́
‹bíí nɛ̀ hiɗi nɛ́ mɔ ŋga-gbárà mɛ‘e:
Ɛ̀nɛ̀ ɗáfí yuwar ko Gasa Wan nɛ̀ yɔka-a!› »
(Hee mɔ'ɔ nɛ̀ wi-tɔ̧-wen oi nú Sɔ̧, Esaii tɔ̧ɔ̧ so ga.)#Es 40.3
24O wi nɛ̀ wa toma so'i duka nɛ́ o Fariziɛn, 25ɓɛɛ wa ak Jean siti woyo: «Mɛ́ bó nɛ́ Krist na, mɛ́ bó nɛ́ Elii na, mɛ́ bó nɛ́ Wi-tɔ̧-wen oi nú Sɔ̧ na mbɛt, ɓɛɛ sa mɛ zui bɔɔ o bíí wen ge?» 26Jean kifa nú ha̧ wa: «Kɔ‘m, mi zui o bíí nɛ yì. Ɓɛɛ ŋma bíí a̧a̧ mgbara'nɛ́ n’ɛnɛ iŋ na; 27wi’ɛi nɛ́ wi nɛ̀ tɛ́ ɗoŋ am, ɓɛɛ mi nyɛm mɛ bur nyak ndárà naŋ-a na.»
28Mɔ‘i dea sɛn Betanii, kur Jurdɛn, fara nɛ̀ Jean duka so zui nɛ̀ o bíí sɛnɛ.
Jesu, Be-sami ko Sɔ̧
29Nɛ̀ mɔ sa̧a̧, Jean zɔka Jesu tɛ tɛa-a pii tɛ-wi, ɓɛɛ tɔ̧: «Ɛ̀nɛ̀ zɔ́k Be-sami ko Sɔ̧ nɛ̀ ba ɗaŋmɔ ko bíí yinɛ. 30Mɛ̀ nɛ́ wi n'am tɔ̧ɔ̧ so wen kɔ̧-a̧ h’ɛ́nɛ́‘e ndé: ‹Wi nɛ̀ tɛ́ tɛ̀ nɛ̀ ɗoŋ‘i, gana'm, wen a̧ duka so nɛti ha̧‘m.› 31Mi nɛ̀ tɛ‘m, mi iŋ so a̧ na; ɓɛɛ mɛ̀ nɛ́ wen ha̧ o be Israɛl mɛ iŋ a̧, a̧‘m tɛ̀ɛ́ nɛnɛ mɛ zui o bíí nɛ̀ yì.»
32Ɓɛɛ Jean de sedaako tɔ̧ nɛnɛ‘e: «Mi zɔka Sa̧a̧ Ɔmi tɛ zira-a nɛ̀ yiwese hee gbaku̧i̧ ga duk zu a̧. 33Mi iŋ so kɔ‘m a̧ nɛti na, ɓɛɛ wi nɛ̀ toma'm mɛ zui bíí nɛ̀ yì tɔ̧ɔ̧ ha̧‘m'e ndé: ‹Wi nɛ̀ mɛ tɛ zɔk Sa̧a̧ Ɔmi zira duk zu a̧, nɛ́ wi’ɛi a̧ zui bíí nɛ̀ Sa̧a̧ Ɔmi.› 34Mi zɔka mɔ‘i ɓɛɛ s'am de sedaako'e, wi’ɛi nɛ́ Bem ko Sɔ̧.»
O kuti ŋgaiwi ko Jesu
35Nɛ̀ mɔ sa̧a̧, Jean duka kpɔk fara'i woyo in o ŋma ŋgaiwi kɔ‘i yiitoo; 36a̧ mbaɗa Jesu fara ɓira-a yak hi̧i̧, ɓɛɛ a̧ tɔ̧: «Ɛ̀nɛ̀ zɔ́k Be-sami ko Sɔ̧!» 37O ŋgaiwi kɔ̧-a̧ yiitoo'i zia wen'i, ɓɛɛ nɛ́ ɗoŋ Jesu. 38Jesu zika tɛ, zɔk wa fara tɛa-a ɗoŋ a̧, ɓɛɛ ak wa: «Ɛnɛ kii nɛ́ ge?» Wa kifa nú ha̧ a̧: «Wan-usi-mɔ,#1.38 Wan-usi-mɔ: nɛ́ wen nɛ̀ tɔ̧́ Rabbi nɛ̀ nú hébreu. ɛ́nɛ́ ɔ bɔɔ de?» 39Jesu tɔ̧ɔ̧ ha̧ wa: «Ɛ̀nɛ̀ tɛ́, ɛ̀nɛ̀ zɔ̀k.» Wa nɛ̀ɛ̀ zɔk fara n'aa duk sɛnɛ, ɓɛɛ wa ya in a̧ wese'i. (Ŋgimbi'i duka nɛ́ tɔ̧ŋɔ̧nyɔŋɔ̧ wese.)
40Andre nya Simɔŋ-Pierre nɛ́ ɓii wi nɛ̀ zia wen ko Jean, ká nɛ́ ɗoŋ Jesu. 41Andre nɛ̀ɛ̀ kpa nya kɔ‘i Simɔŋ nɛti, ɓɛɛ tɔ̧ ha̧ a̧: «Ɛ́ɛ́ kpaa Mɛsii.» (Mɛ̀ nɛ́ wen nɛ̀ tɔ̧: «Krist».) 42Ɓɛɛ Andre mgbɔ Simɔŋ sitɛ Jesu. Jesu mbaɗa Simɔŋ, ɓɛɛ tɔ̧: «Mɛ́ nɛ́ Simɔŋ bem ko Jean; wi tɛ sa mɛ‘e Sefas.#1.42 Sefas: Sefas nɛ́ nú Arameɛn, Pierre nɛ́ nú grɛk, ɓɛ̀ɛ́ gba̧a̧ wa yíítòó lɛ́ŋ nɛ́ wen nɛ̀ tɔ̧́ «ta». (Mɛ̀ nɛ́ wen nɛ tɔ̧‘e ‹Ta›).»
Jesu saa Filip in Natanaɛl
43Nɛ̀ mɔ sa̧a̧, Jesu kɔ̧ɔ̧ mɛ nɛ si Galilee mɛ; nɛ́ mɔ'ɔ n'aa kpaa Filip, ɓɛɛ tɔ̧ ha̧ a̧: «Mɛ̀ tɛ́ ɗoŋ-am!» 44Filip nɛ́ bíí Bɛtsaida, ye ko Andre in Pierre. 45Filip nɛ̀ɛ̀ kpa Natanaɛl, ɓɛɛ tɔ̧ ha̧ a̧: «Ɛ́ɛ́ kpaa wi nɛ̀ wa yɔra so wen kɔ̧-a̧ zaŋ kalata heembea ko Moisɛ in zaŋ kalata ko o wi-tɔ̧-wen oi nú Sɔ̧. Wi’ɛi nɛ́ Jesu, bem ko Jozɛf, a̧ nɛ́ be Nazarɛt.» 46Ɓɛɛ Natanaɛl kifi nú ha̧ Filip: «Ŋma demɔ tɛ̀ɛ́ tɛ̀ so nɛ̀ Nazarɛt nde?» Ɓɛɛ Filip tɔ̧: «Mɛ̀ tɛ́ mɛ̀ zɔ̀k.»
47Jesu zɔka Natanaɛl fara tɛa-a pii tɛ, ɓɛɛ tɔ̧: «Wi’ɛ nɛ́ kpasa be Israɛl, nɛ̀ ɔramɔ bo tɛ-a na.» 48Natanaɛl aka Jesu: «Ɛ́nɛ́ iŋa'm sɛn de?» Ɓɛɛ Jesu tɔ̧: «Mi zɔka mɛ ɗɔɔ te-mbɔra nɛti sɛka Filip bé tɛ̀ɛ́ sa mɛ.» 49Natanaɛl kifa nú ha̧ a̧: «Wan-usi-mɔ, ɛ́nɛ́ nɛ́ Bem ko Sɔ̧, ɛ́nɛ́ nɛ́ wannu Israɛl50Jesu kifa nú: «Mɛ kɔ̧ɔ̧ ɗɔaa ha̧‘m wen n'am tɔ̧ɔ̧ ha̧ mɛ‘e, mi zɔka mɛ ɗɔɔ te-mbɔra. Ɓɛɛ mɛ tɛ zɔk o mbe gasamɔ nɛ̀ tɛ gan i̧i̧ woyo! 51Nɛ́ kpasawen a̧‘m tɔ̧ h’ɛ́nɛ́, yiwese tɛ hú̧í̧, ɓɛɛ ɛ́nɛ́ tɛ zɔk o betom ko Sɔ̧ fara daŋa-a in zira-a zu Bem ko bíí.»#Ku̧u̧ 28.12

KALATA KO SƆ̧ La Sainte Bible en Langue Gbaya © L’Alliance Biblique du Cameroun, 2011.


Learn More About Kalata Ko SƆ̧ DC

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.