SAN JUAN 2
ZAMNT
2
Thìb ned myen' mselya' yèez Caná.
1Ngolo nguri'th son huiz co'se' mdoodi's Jesús di'sa, mselya' thìb ned myen' le'n yèez Caná co' nac yèezya' che'n làaz mèn galile. Nde nxon', ngo xna' Jesús tya, ne. 2Mbli mèn guliza convid Jesús con myen' xin' mté'th Jesús par cue no Jesús myen' co' mselya'a liz myen'. 3Per co'se' gunèe xna' Jesús mbiiz vin co' ngue gui'th mèn loo mèn làtha, xna' Jesús ndxab loo Jesús:
―Mbiizle' vin mèn guliz ndxè', cara.
4Sya, ndxab Jesús loo xna' Jesús:
―Ngot, ¿chonon le'le' lùu más ndyac no ndyóol cón che'n mèn ba', à'? Yende chó cón chenen con lùu con mèn ba'. Tarte gáal hor co'se' tlo lu'en con' roo con' xèn co' nac cón chenen loo mèn.
5Per ndxe'leque', ndxab xna' Jesús loo mèn co' nzi li mandad loo mes:
―Bli gu' rye con' ñee Jesús loo gu', ndee gu'.
6Nde nxon', nziri' xop yèt nít tya co' ngòo mèn guliza nít xal nac costumbr co' ndxàp mèn nación Israel par ntech mèn ya' mèn, no par ntech mèn trast co' ndli zin' mèn cusin, no taamas con' co' nac co' ndli zin' mèn. No thìb thìb yèta ndxàalque' ndxòo chop o son rre nít. 7Sya, ndxab Jesús loo mèn co' nzi li mandada:
―Fsè gu' ryete yèt ndxè' con nít.
No msè myen' rye yèta con nít axta mxyo'f lal nít loo rye yèta. 8Ngoloa, ndxab Jesús loo myen':
―Nalle', blo' gu' ndxep nít le'n yèt ba'. No huàa lá' gu'i loo mbi' co' ndyoo naa loo mèn loo mes.
Sya, mbe' myen' níta loo mbi'a. 9Per texal mbli mbi' co' ndyoo naa loo mèn loo yalhua preb nít co' ngòc vina, ngurez mbi' myen' co' mselya'. Tac ne'ñeede mbi' co' ndyoo naa loo mèna pá ned nde nít co' ngòc vina. Per myen' co' nzi li mandad co' mblo' nít, myen'a nanee xá mod ngòcsua' níta vin. 10Sya, ndxab mbi' co' ndyoo naa loo mèna loo mbi' co' mselya'a:
―¿Cón ndxàc, yey? Ryete mèn co' ndli thìb yalhua, ner ngui'th mèna thìb ya' vin co' nac vin más huen loo mèn loo mes. No co'se' nde teele' ndxu mèn co' ngòc convid vin axta plóthe ndlya's mèna, sya, ntlo mèn, ngui'th mèn vin co' nac vin más corient. Per lùu, ale ndxe'leque', nare' ngue gui'thl vin co' nac vin más huen. ¿Chonon tatua' ndlila, ey?
11Yalguzye' co' mbli Jesús le'n yèez Caná co' nac yèezya' che'n làaz mèn galile ngòc nerleque' yalguzye' co' mbli Jesús. No por yalguzye' co' mbli Jesús, mtlo Jesús, mblu' Jesús con' roo con' xèn co' ndxàp Jesús la's nii Jesús no la's ya' Jesús. Le' myen' xin' mté'th Jesús na, mtlo ngola's loo Jesús hora.
12Ngolo ngòc con'a, nda Jesús par yèez Capernaum con xna' Jesús, no con myen' huespe' Jesús, no con myen' xin' mté'th Jesús. Ngo ban no Jesús xna' Jesús, no myen' huespe' Jesús, no myen' xin' mté'th Jesús pláte huiz le'n yèez Capernaum.
Jesús mblo' che ryete con' co' indxàalte ngo le'n templ le'n templ.
(Mt. 21.12–13; Mr. 11.15–18; Lc. 19.45–46)
13Le'n huiza, nde zin' gaxle' huiz lnii pasc co' ndli mèn nación Israel. Sya, mxen Jesús ned. Mbii Jesús yèez Capernaum. Nda Jesús par ciuda Jerusalén. 14Co'se' ngòo Jesús le'n templ, gunèe Jesús nziri' mèn co' ntho' ngon, co' ntho' mbacxil', no co' ntho' palomxtil'. Gunèe Jesús nziri' mèn co' nzi sil' tmi che'n mèn, ne. 15Co'se' gunèe Jesús con'a, mqui's Jesús thìb dó' par mda' Jesús che'n mèn con dó'. Tataa mbli Jesús par mblo' Jesús mèna no má'a par fuer. Le' tmi che'n mèn co' nzi sil' mèn co' nsil' tmia na, ndxecleque' tmia mblobii Jesús. No mtexyath Jesús rye mes mèna loo yòo. 16Le' loo mèn co' nzi tho' palom na, ndxab Jesús:
―Fcàa rye má' ba. Blo' gu' par fuer. Ne'cue tho'de gu' trè' co'te' nac co'te' mbez mèn lèe xuden Diox xal mèn co' ntho' loo thìb xbi'.
17Axta syare' mte' lezo' myen' xin' mté'th Jesús di's co' ndub loo libr co' nac xti's Diox co' nac testamentgool co' mbez:
Con' co' ndli más ndyóon no ngue xyàn daa nac ndlyazen le' templ co'te' mbez mèn lèe xuden Diox yumbìi no gàca thìb lugar natú' par cuez mèn lèe xuden Diox.
18Sya, mnibdi's mèngool co' ñibe', no co' ndyoo ner, no co' ndyoo naa loo mèn nación Israel loo Jesús. Ndxab mèna loo Jesús:
―¿Chó yalguzye' roo lil loo nu' co' gàc thìb señ par ñee nu' le' lùu, lìcque', ndxàp derech mblil con' mblil ba', à'?
19Sya, mcàb Jesús loo mèna. Ndxab Jesús:
―Gu' telux templ ndxè' no yiloa le'n son huiz leque daa bere xít te'f templ ndxè' tedib vez.
20Sya, chàa, ngro' di's ro rye mèngoola. Ndxab mèna loo Jesús:
―Jaaa. Le'n cho' fxop lín' mblyen' mèn par mxít te'f mèn templ ndxè'. ¿No lùu mbez: Le'n son huiz no maste xít te'fl templ, cà'? Aa, mbi'. ¿Máa yob yéc lùu, na?
21Per ndxe'leque', cón che'n templ co' ngue ta' Jesús cuent loo mèna nac bél'yòo ladpe' Jesús. 22Cona, co'se' ngro xban Jesús làth mèn nguth, axta syare' mte' lezo' myen' xin' mté'th Jesús le' Jesús guniique' di'sa. No tolo ngola's myen' di's co' ndub loo libr co' nac xti's Diox. No tolo ngola's myen' di's co' guniile' Jesús loo myen' le' Jesús guniique' di'sa cón che'npe' Jesús.
Jesús nonque' no naneeque' Jesús xal nac xtùuz ryete mèn.
23Láth ngo Jesús le'n ciuda Jerusalén le'n huiz lni che'n pasc, huiza huax mèn ngola's loo Jesús no loo cón che'n Jesús por gunèe mèn mbli Jesús rye yalguzye' co' mbli Jesús loo mèn. 24Per leque yub Jesús ne'ngàpte yalxla's loo mèna xal nac mod co' ngòp mèna. Tac Jesús naneeque' no nonque' Jesús xal nac xtùuz rye mèn no xal nac co' nzo le'n lezo' rye mèn. 25Ne' ne' inquin Jesús ta' chol mèn cuent cón che'n xtàa mèn loo Jesús tac Jesús naneeque' no nonque' Jesús xal nac xtùuz rye mèn no xal nac co' nzo le'n lezo' rye mèn.