SALMOS 78
CTUBI
78
Dios mi' p'untan jini mach bʌ xuc'ulobic
1Winicob x'ixicob c cha'añet bʌ la, jac'ʌla j cʌntesʌbal.
Ch'ʌmʌla ti la' wenta chuqui wolic subeñetla.
2Mi caj c subeñetla t'an ti lajiya.
Mi caj c tsictesʌbeñetla i sujmlel.
3Tsi' cʌntesayonla lac tat. Cʌmbilix lac cha'an
Come tsa'ix la cubi, tsa'ix lac ñopo.
4Mach la comic mi' ñajʌyel ti' pusic'al la calobilob.
Mux lac subeñob cha'an mi' cʌñob i ñuclel lac Yum,
Yic'ot i p'ʌtʌlel, yic'ot jini bʌbʌq'uen tac bʌ i melbal.
5Lac Yum tsi' yʌq'ue Jacob xuc'ul bʌ i t'an. Tsi' yʌq'ue i ley Israel.
Tsi' subeyob lac tatob cha'an mi' cha' subeñob i yalobilob
6Cha'an mi laj cʌmben i t'an, cha'an mi laj cʌntesan la calobilob,
Cha'an mi' cʌñob ja'el jini alʌlob maxto bʌ anic tsi' yilayob pañimil,
Cha'an mi' subeñob i yalobilob ja'el,
7Cha'an mi' laj ñopob Dios.
Che' jini ma'anic mi' ñajʌyelob ti' pusic'al i melbal Dios.
Pero mi' chʌn jac'beñob i mandar.
8Mach yomic lajalob bajche' i tatob.
Tsʌts i pusic'al i tatob, tsi' ñusʌbeyob i mandar Dios.
Mach xuc'ulic i pusic'alob yic'ot Dios.
9Jini ch'oyolo' bʌ ti Efraín añob i jalʌjb,
Pero tsa' puts'iyob majlel che' ti' yorajlel guerra.
10Ma'anic tsi' jac'ʌyob jini xuc'ul bʌ i t'an Dios.
Tsi' ñusʌbeyob i mandar.
11Tsa' ñajiyiyob ti' pusic'al i melbal yic'ot i yejtal tac i p'ʌtʌlel Dios tsa' bʌ i pʌsbeyob.
12Uts'atax i yejtal i p'ʌtʌlel tsa' bʌ i pʌsbeyob lac tatob
Ti jini lum Egipto ya' ti Zoán.
13Tsi' cala jini colem ñajb. Tsi' pʌyʌyob c'axel.
Tsi' yʌc'ʌ ti cʌytʌl jini ja' che' bajche' bujtʌl.
14Che' ti q'uiñil tsi' c'ʌñʌ tocal i pʌyob majlel.
Che' bʌ tsa' ic'a c'ʌlʌl tsa' sʌc'a tsi' c'ʌñʌ c'ajc i tsictesʌbeñob i bijlel.
15Tsi' jawʌ tac xajlel ya' ti colem bʌ i tiquiñal pañimil.
Tsi' yʌq'ueyob i jap ja' lajal bajche' i ya'lel aban.
16Tsi' yʌc'ʌ ti loq'uel ja' ti xajlel che' bajche' colem ja'.
17Anquese cabʌl tsi' pʌsbeyob i yutslel Dios, tsi' chʌn cha'leyob mulil lac ñojte'elob ti' contra lac Yum.
Tsi' ñusʌbeyob i mandar jini C'ax Ñuc Bʌ ya' ti tiquin bʌ lum.
18Tsi' yilʌbeyob i pusic'al Dios che' ma'anic tsi' ñopoyob.
Tsi' c'ajtibeyob we'elʌl cha'an cabʌl i wo'lel.
19Tsi' yʌ'leyob Dios, tsi' yʌlʌyob:
¿Mejl ba i yʌq'ueñonla Dios i bʌl lac ñʌc' wʌ' ti tiquin bʌ lum? che'ob.
20Awilan, che' bʌ tsi' jats'ʌ xajlel, tsa' loq'ui ja'.
Wen cholocña tsa' loq'ui.
Tsi' yʌlʌyob: ¿Mejl ba i yʌq'ueñonla waj yic'ot we'elʌl cha'an mi laj c'ux? che'ob.
21Jini cha'an tsa' mich'a lac Yum che' bʌ tsi' yubi iliyi.
Tsi' ña'ta wersa mi caj i toj i mul Israel.
Cabʌl tsa' mich'a lac Yum.
22Come ma'anic tsi' ñopoyob Dios.
Ma'anic tsi' ñopoyob jini yujil bʌ coltaya.
23Dios tsi' yʌq'ue mandar jini tocal am bʌ ti chan.
Tsi' jambe i ti' panchan yilal.
24Tsa' jubi tilel maná che' bajche' ja'al.
Tsi' yʌq'ueyob i bʌl i ñʌc' ch'oyol bʌ ti panchan.
25Winicob x'ixicob tsi' c'uxuyob maná che' bajche' i waj ángelob.
On tsi' chocbeyob tilel i bʌl i ñʌc'.
26Tsi' choco tilel ic' ti panchan tilem bʌ ba' mi' pasel q'uin.
Cha'an ti' p'ʌtʌlel tsi' choco tilel ic' tilem bʌ ti sur.
27Tsa' jubi tilel we'elʌl che' bajche' i ts'ubeñal lum,
Yic'ot mut che' bajche' i ji'il colem ñajb.
28Tsi' yʌc'ʌ ti yajlel mut ti ojlil ba' chumulob.
29Jini xchumtʌlob tsi' c'uxuyob. Tsa' ñaj'ayob
Come Dios tsi' chocbeyob jubel cha'an i wo'lel.
30Che' wo'ob ti we'elʌl,
Che' woli to i c'uxob,
31Dios tsa' caji i contrajiñob ti' mich'ajel.
Tsi' tsʌnsa jini ch'ejlo' bʌ.
Tsi' jisa jini ch'iton bʌ winicob año' bʌ ti Israel.
32Pero ma'anic tsi' p'isiyob ti' wenta. Tsi' chʌn cha'leyob mulil.
Ma'anic tsi' ñopoyob jini wen uts'at tac bʌ i melbal.
33Jini cha'an Dios tsi' yʌc'ʌyob ti wocol.
Tsi' ñusayob q'uin ti bʌbʌq'uen tac bʌ.
34Che' woli' jisañob Dios, tsa' caji i sʌclañob.
Tsi' cha' sutq'uiyob i bʌ ba'an Dios. Tsa' caji i sʌclañob ti jump'ejl i pusic'al.
35Tsi' ña'tayob tilem jach ti Dios i coltʌntelob.
Jini C'ax Ñuc Bʌ Dios jiñʌch tsa' bʌ i mʌñʌyob.
36Uts'atax tsi' pejcayob Dios, jini lac tatob,
Pero lotiya jach.
37Come tilel bixel i pusic'al ti' tojlel Dios.
Mach xuc'ulic i t'an tsa' bʌ i wa'chocoyob.
38Pero Dios tsi' p'untayob.
Tsi' ñusʌbeyob i mul. Ma'anic tsi' laj jisayob.
Cabʌl tsi' tiq'ui i bʌ che' bʌ tsi' mich'leyob.
39Dios tsi' ña'ta c'uñob winicob yic'ot i bʌc'tal.
Lajalobʌch bajche' ic' mu' bʌ i ñumel. Ma'anic mi' cha' tilel.
40Pero cabʌl tsi' chʌn ñusʌbeyob i t'an Dios ya' ti colem bʌ i tiquiñal pañimil.
Tsi' techbeyob i ch'ijiyemlel i pusic'al Dios.
41Cabʌl tsi' yilʌbeyob i pusic'al Dios.
Tsi' techbeyob i mich'ajel jini Ch'ujul Bʌ i Dios Israel.
42Ma'anic tsi' chʌn ña'tayob i melbal ti jini q'uin che' bʌ tsi' pʌyʌyob loq'uel ti' p'ʌtʌlel i contrajob.
43Tsa' ñajʌyiyob i cha'an i yejtal tac i p'ʌtʌlel ya' ti Egipto,
Yic'ot jini bʌbʌq'uen tac bʌ ya' ti' jamil Zoán.
44Tsi' pʌntesa jini colem ja' tac ti ch'ich'.
Ma'anic tsa' mejli i japob jini ja' am bʌ ti pa'.
45Tsi' choco tilel jomjomña bʌ jaj tsa' bʌ i c'uxuyob.
Tsi' choco tilel xpequejc tsa' bʌ i jisayob.
46Tsi' choco tilel motso' tsa' bʌ i jisa cholel,
Yic'ot sajc' tsa' bʌ i jisa pʌc'ʌbʌl i cha'añob.
47Tsi' jisa ts'usubil ti t'uñul bʌ tunija'.
Tsi' jisa higuerajil ti' ña'al tsʌñal.
48Jini t'uñul bʌ tuñija' tsi' lowbeyob i wacax.
Jini chajc tsi' pulbeyob i yʌlac'.
49Dios tsi' wen mich'le jini año' bʌ ti Egipto.
Tsi' chocbeyob tilel cabʌl wocol yic'ot ch'ijiyem bʌ ti' wenta espíritujob yujilo' bʌ jisaya.
50Cʌlʌx jax tsa' tili i mich'ajel Dios.
Ma'anic tsi' p'unta jini egiptojob. Tsi' jisayob ti c'amʌjel.
51Tsi' tsʌnsa pejtelel jini ascuñʌlo' bʌ ti jujump'ejl xchumtʌl am bʌ ti' lumal Egipto.
52Pero tsi' pʌyʌ loq'uel i cha'año' bʌ che' bajche' tiñʌme'.
Motmotña tsi' pʌyʌyob ñumel ti tiquin bʌ lum.
53Xuc'ul tsi' pʌyʌ i cha'año' bʌ. Ma'anic tsi' cha'leyob bʌq'uen.
Pero tsi' jisʌbeyob i contrajob ti colem ñajb.
54Dios tsi' pʌyʌyob tilel ti' ti' ch'ujul bʌ lum,
C'ʌlʌl ti jini bujtʌl tsa' bʌ i chili yic'ot ñuc bʌ i p'ʌtʌlel.
55Tsi' choco loq'uel jini ya' bʌ chumulob ti ñaxan.
Tsi' t'oxbeyob lum jini israelob. I cha'añobix tsa' majli.
Tsi' yʌq'ueyob i lum ba' mi' chumtʌlob ti mojt ti mojt.
56Pero jontolob ajñel. Tsi' yilʌbeyob i pusic'al jini C'ax Ñuc Bʌ Dios. Tsi' techbeyob i mich'ajel.
Ma'anic tsi' jac'beyob i t'an.
57Tsi' cʌyʌyob Dios lajal bajche' i tatob mach bʌ anic tsi' ñopoyob.
Xlotob che' bajche' ts'otol metel bʌ jalʌjb.
58Tsi' techbeyob i mich'ajel Dios, come tsi' meleyob i yotlel tac dioste'.
Ts'a' tsi' q'uele Dios i dioste' tac.
59Dios tsi' q'uele, tsa' mich'a.
Tsi' wen ts'a'le' israelob.
60Jini cha'an tsi' cʌyʌ jini Ch'ujul bʌ Ajñibʌl am bʌ ti Silo, ba' tsa' chumle yic'otob.
61Tsi' yʌc'ʌ jini Arca ti' wenta yambʌ tejclum.
Jini Arca ba' tsi' tsictesa i p'ʌtʌlel yic'ot i ñuclel tsa' cʌle ti' tojlel i contrajob.
62Dios tsi' yʌc'ʌ i cha'año' bʌ ti' c'ʌb i contrajob tsa' bʌ i tsʌnsayob ti espada.
Tsi' mich'le i cha'año' bʌ.
63Jini ch'iton bʌ winicob tsa' chʌmiyob ti c'ajc.
Ma'anic tsi' cha'leyob ñujpuñijel jini xch'ocob.
64Tsa' tsʌnsʌntiyob i motomajob ti espada.
Jini xmeba'ob i cha'an ma'anic tsi' yuc'tayob.
65Tsa' ch'ojyi lac Yum che' bajche' juntiquil tsa' bʌ ujti ti wʌyel,
Che' bajche' juntiquil tsa' bʌ ch'ejl'a cha'an vino.
66Tsi' yajñesa i contrajob.
Tsi' yʌc'ʌyob ti quisin.
67Tsi' ts'a'le i p'olbal José. Ma'anic tsi' yajca Efraín.
68Pero tsi' yajca i p'olbal Judá tsa' bʌ i c'uxbi,
Ya' bʌ chumulob ti wits i c'aba' Sion.
69Chan tsi' mele ch'ujul bʌ i yajñib ti pam wits.
Xuc'ul tsi' mele che' bajche' tsi' wa'choco pañimil cha'an mi' yajñel ti pejtelel ora.
70Lac Yum tsi' yajca David, i winic.
Tsi' pʌyʌ loq'uel ti corral ba'an tiñʌme'.
71Tsi' pʌyʌ che' woli' cʌntan i ña'al tac tiñʌme',
Cha'an mi' cʌntʌben i tiñʌme' Dios,
Cha'an mi' cʌntan israelob come, i cha'añobʌch.
72Tsi' wen cʌntayob ti' xuc'tilel i pusic'al,
Tsi' toj'esayob majlel ti cabʌl i ña'tʌbal.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios