SALMOS 22
CTUBI
22
Ti' yorajlel wocol mi' cajel ti c'ay cha'an i ñuclel Dios
1C Dios, c Dios, ¿chucoch tsa' cʌyʌyon?
¿Chucoch ñajt añet? ¿Chucoch ma'anic ma' tilel a coltañon?
Ma'anic ma' wubiñon che' ajacñayon.
2C Dios, c'am mic pejcañet ti q'uiñil yic'ot ti ac'ʌlel,
Ma'anic wola' jac'beñon. Mach ñʌch'ʌlic c pusic'al.
3Ch'ujulet ya' ba' buchulet ti a yumʌntel.
Mi' subob a ñuclel jini israelob.
4C ñojte'el lojon tsi' ñopoyetob.
Tsi' ñopoyetob. Tsa' coltayob loq'uel ti wocol.
5C'am tsi' pejcayetob. Tsa' coltayob loq'uel ti wocol.
Tsi' ñopoyetob. Ma'anic tsa' ñusayob.
6Pero t'uchtʌbilon che' bajche' motso'. Mach winiconix yilal.
Wajlebilon cha'an winicob x'ixicob. Mi' ts'a'leñoñob.
7Pejtel mu' bʌ i q'uelon mi' tse'tañon.
Mi' wajleñon, mi' jʌmts'un i jol.
8Mi' lon alob: Tsi' ñopo lac Yum.
La' i coltan, la' i col loq'uel ti wocol mi c'ux mi' yubin, che'ob.
9Jatet tsa' wʌq'ueyon j q'uel pañimil che' cʌntʌbilon to cha'an c ña'.
Jatet tsa' cʌntayon ya' ti' tajn c ña'.
10Tsa' lotoyon che' bʌ tsa quila pañimil.
C Dioset c'ʌlʌl che' cʌntʌbilon to tic ña'.
11Mach ma' tʌts' a bʌ tic tojlel
Come woliyon ti wocol. Ma'anic majch mi' coltañon.
12Woli' joyoñob cabʌl bʌbʌq'uen bʌ j contrajob, lajal bajche' tat wacax ch'oyol bʌ ti Basán.
13Yomob i jisañon che' bajche' bajlum mu' bʌ i cawbeñon i yej,
Che' bajche' wen wi'ña bʌ bajlum woli bʌ ti c'am bʌ t'an.
14Woli' jilel c wersa che' bajche' ja' mu' bʌ i sajp'el.
Pejtel c bʌquel tsa'ix c'ojqui loq'uel.
Lajalʌch c pusic'al yubil bajche' nichim woli bʌ ti ulmʌl.
15Jilemix c p'ʌtʌlel che' bajche' i xejt'il p'ejt tsa' bʌ i wen tiqui.
Mi' ñottʌl cac' cha'an tiquin c ti'.
Wola' ñolchocoñon ti mucoñibʌl.
16Mi' joyoñob jontol bʌ winicob che' bajche' ts'i'.
Tsi' jec'beyoñob j c'ʌb yic'ot coc.
17Mi mejlel c tsic pejtel c bʌquel.
Mi' ch'ujch'uj q'ueloñob, mi' tse'tañoñob.
18Mi' pucob c pislel.
Mi' cha'leñob alas cha'an mi' tsictiyel majqui mi' ch'ʌm c bujc.
19C Yum, mach yomic ma' cʌyon.
Jatet, c P'ʌtʌlel, la' ti ora cha'an ma' coltañon.
20Coltañon ba' ma'anic mi' tajon espada,
Ame i tsʌnsañoñob jontol bʌ winicob.
21Coltañon loq'uel ti' yej bajlum,
Ti' xulub jontol bʌ tat wacax.
22Mi caj c subeñob c pi'ʌlob p'ʌtʌlet.
Mi caj c sub a ñuclel ti' yojlil jini mu' bʌ i tempañob i bʌ.
23Jatetla mu' bʌ la' bʌc'ñan lac Yum, subula i ñuclel.
Pejtel i p'olbalet bʌ la Jacob, subula i ñuclel.
Bʌc'ñanla lac Yum, pejtel israelet bʌ la.
24Ma'anic tsi' ts'a'le c wocol.
Ma'anic tsi' yʌ'leyon, ma'anic tsi' mʌyʌ i wut.
Tsi' yubi lac Yum che' c'am tsac pejca.
25Jini cha'an mic sub i ñuclel c Yum ti' tojlel jini mu' bʌ i tempañob i bʌ.
Ya' ti' tojlel winicob mu' bʌ i ch'ujutesañob Dios mi caj c mel ti ts'ʌcʌl bajche' tsac wʌn subeyet.
26Jini mu' bʌ i yubiñob wocol mi' cajelob ti we'el. Mi caj i ñaj'añob,
Jini mu' bʌ i sajcañob lac Yum, mi caj i ch'ujutesañob.
La' ajnicob ti pejtelel ora jini mu' bʌ i sajcañob.
27Ti pejtelel pañimil mi caj i ña'tañob lac Yum.
Mi caj i sutq'uiñob i bʌ ba'an lac Yum.
Pejtel winicob ti mojt ti mojt
Mi caj i ch'ujutesañob ti' tojel i wut.
28Come i cha'añʌch lac Yum i yumʌntel.
Mi' yumʌntel ti jujumpejt tejclum.
29Pejtel winicob x'ixicob yujilo' bʌ chʌmel, jini wen chumulo' yic'ot jini p'ump'uño' bʌ ja'el,
Mi caj i wersa ch'ujutesañob lac Yum.
30Lac p'olbal mi caj i yʌc'ob i bʌ cha'an i ye'tel lac Yum.
Mi caj i subeñob i yalobilob i t'an lac Yum c'ʌlʌl ti pejtelel ora.
31Mi caj i subob toj i melbal lac Yum.
Jini max to bʌ anic tsi' yilayob pañimil mi caj i subentelob i melbal lac Yum.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios