SALMOS 104
CTUBI
104
Dios uts'at mi' cʌntan i melbal
1C Yum, la' c ch'ujutesañet ti pejtelel c pusic'al.
C Yum Dios, wen ñuquet.
I t'ojol jax a c'uxbintel yic'ot a ñuclel, i wentajʌch a pislel mu' bʌ a lʌp.
2Jini a pislel jiñʌch i c'ʌc'al pañimil.
Jini panchan tsʌye'el a cha'an che' bajche' pisil.
3Ma' wa'chocon a chumlib ti pam jini tocal.
Ma' c'ʌn jini tocal i wenta carreta.
4Ma' cha'len xʌmbal ti ic' ya' ti' wich' yilal.
Ma' choc majlel ángelob ti a we'tel.
P'ʌtʌlob che' bajche' i yʌq'uil c'ajc jini x'e'telob a cha'an.
5Tsa'ix a wa'choco jini pañimil ti' c'ʌclib
Cha'an ma'anic mi' yajlel ti pejtelel ora.
6Tsa'ix a moso i jajp lum ti ja' i wentajʌch bujcʌl.
Tsa' ñumi ja' ti pam wits.
7Tsi' tʌts'ʌ i bʌ ja' che' bʌ tsa' tiq'ui.
Tsa' choco tilel i t'an chajc, tsa' puts'i ja'.
8Tsi' pʌsʌ i bʌ wits. Tsa' tsictiyi tac joctʌl
Ya' ti' yajñib ba' wʌn ña'tibil a cha'an.
9Tsa' melbe i cayajon ba' jaxʌl tac lum yic'ot colem ja', cha'an ya' jach mi' yajñel.
Mach chʌn mejlix ti pam ñumel ti lum.
10Ya' ti joctʌl ma' wʌc' ti loq'uel cuxul bʌ ja'.
Mi' cha'len xʌmbal jubel ti' yojlil wits tac.
11Ya' mi' c'otel i jap jini bʌte'el am bʌ ti mate'el.
Ya' mi' lajmesan i tiquin ti' tsiji' bʌ burro.
12Jini te'lemut mu' bʌ ti wejlel ñumel mi' mel i c'u' ya' ti' ti' ja'.
Ya' ti' ñi' te' mi' t'uchtʌl ti c'ay.
13Jatet chumulet bʌ ti chan ma' mul jini wits.
Ma' choc tilel ja'al. Uts'at mi' yʌc' i wut jini lum cha'an a we'tel.
14Ma' wʌc' ti pasel jam cha'an i buc'bal wacax.
Ma' wʌq'ueñob i ye'tel winicob ti lum
Cha'an mic taj lojon i bʌl lojon c ñʌc' ti chajp ti chajp,
15Yic'ot vino mu' bʌ i tijicñesʌbeñon lojon c pusic'al,
Yic'ot aceite cha'an tijicña lojon c wut,
Yic'ot waj cha'an mic taj lojon c p'ʌtʌlel.
16Wen on i yetsel jini te' tsa' bʌ a wʌc'ʌ ti colel, c Yum,
Che' bajche' jini ch'ujte' tsa' bʌ a pʌc'ʌ ti Líbano wits.
17Ya' mi' p'ojlelob te'lemut.
Jini c'ubul mi' mel i c'u' ti chʌcajl.
18Jini mate'el chivo mi' yajñel ti chan tac bʌ wits.
Jini te'lal mi' yajñel ti xajlelol.
19Tsa' wʌq'ue i c'ʌjñibal uw cha'an mi' tsictesan jujump'ejl tsic.
Jini q'uin mi' bʌjlel che i yorajlelix.
20Jatet ma' wʌc' ac'ʌlel, mi' yic'an.
Che' iq'uix, mi' loq'uel ti xʌmbal pejtel bʌte'el.
21Jini alʌ bajlum mi' cha'len oñel che' an i wi'ñal.
Mi' sajcan majlel i bʌl i ñʌc' mu' bʌ a wʌq'uen, Dios.
22Che' mi' pasel q'uin mi' cha' sujtel ti pʌctʌl ya' ti' ch'eñal.
23Jini winicob mi' loq'uelob majlel ti e'tel.
Mi' cʌyob i ye'tel che' wolix ti bʌjlel q'uin.
24C Yum, cabʌl jax a melbal.
Ti a ña'tʌbal tsa'ix a mele ti pejtelel.
Ti pejtelel pañimil tsiquil jini wen tac bʌ tsa' bʌ a melbeyon lojon.
25An colem ñajb cabʌl bʌ i ñajtlel.
Mach mejlic ti tsijquel i chʌñil tac.
Cabʌl i chʌñil, biq'uit bʌ yic'ot colem bʌ.
26Ya' mi' cha'len xʌmbal jini colem barco.
Ya'ʌch an jini leviatán tsa' bʌ a mele cha'an mi' cha'len alas ti ja'.
27Pejtel i chʌñil pañimil yic'ot i chʌñil colem ñajb mi' pijtañet,
Come jatet ma' wʌq'uen i bʌl i ñʌc' ti' yorajlel.
28Ma' wʌq'uen i tempan i bʌl i ñʌc'.
Che' ma' wʌq'uen mi' ñaj'an.
29Che' ma' mʌy a wut p'ump'un jax i bʌ.
Che' ma' chilben i cuxtilel mi' chʌmel.
Mi' cha' sujtel ti ts'ubejn.
30Che' ma' choc tilel a wEspíritu, mi' p'ojlelob yan tac bʌ.
Ma' wʌc' ti p'ojlel jini cuxul tac bʌ ti pañimil.
31C Yum, mach jilic a ñuclel ti pejtelel ora.
Yom tijicña a pusic'al cha'an a melbal.
32Ma' q'uel pañimil. Tsilecña mi' ñijcan i bʌ jini lum.
Ma' tʌl wits, mi' loq'uel buts'.
33Mi caj j c'ʌyiñet, c Yum, ti pejtelel c jabilel.
Mi caj j c'ʌyiñet ti salmo tac che' cuxulon to.
34Yom ma' q'uel ti uts'at chuqui wolic subeñet,
Come tijicñayon cha'añet, c Yum.
35La' jilicob xmulilob ti pañimil.
La' junyajlel jilicob jini mu' bʌ i ñusañob Dios.
La' c ch'ujutesañet c Yum tic pusic'al.
¡Aleluya!

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios