NUMEROS 21
CTUBI
21
Rey Arad tsi' mʌcta israelob
1Tsa' caji i yubiñob cananeojob woli' tilelob israelob. Tsi' tempa i winicob jini rey chumul bʌ ti Arad. Tsa' loq'ui i tajob ya' ti bij ba' woli' tilelob israelob, ti jini jach bʌ bij ba' tsa' ñumiyob jini xq'uelojelob. Tsa' caji i contrajiñob. Tsi' cʌchʌ majlel cha'tiquil uxtiquil. 2Jini israelob tsi' pejcayob lac Yum: C Yum, muq'uic a coltañon lojon ti' tojlel jini rey yic'ot ti' tojlel i winicob, mi caj c junyajlel jisan lojon Arad yic'ot pejtelel jini tejclum tac am bʌ ti' joytʌlel, che'ob. 3Lac Yum tsi' yubibeyob i t'an jini israelob. Tsi' coltayob ti' tojlel jini cananeojob. Tsa' majliyob cha'an mi' laj jisañob yic'ot pejtelel i tejclum tac. Jini cha'an tsi' yotsʌbeyob i c'aba' ti Horma, am bʌ i sujmlel ti lac t'an “laj jisʌbil”.
I yejtal lucum melbil ti c'ʌnc'ʌn taq'uin
4Che' jini tsa' sujtiyob ti wits i c'aba' Hor. Tsa' caji i xʌñob majlel i bijlel jini Chʌchʌc bʌ Ñajb, cha'an wersa tsi' xoyoyob i bijlel ya' ba'an i lumal Edom. Che' jini tsa' cajiyob ti wen lujb'an come wen ñajt jini bij. 5Tsa' cajiyob ti wulwul t'an ti' contra Dios yic'ot ti' contra Moisés: ¿Chucoch tsa' lon pʌyʌyon lojon loq'uel ti Egipto cha'an mic chʌmel lojon ila ti' tiquiñal pañimil? Come ilayi ma'anic baqui mi lac taj waj yic'ot ja'. Tsa'ix c'ojyi j c'ux lojon jini maná, come mach p'ʌtʌlic tic ñʌc' lojon, che'ob. 6Ti' caj jini, lac Yum tsi' choco tilel cabʌl jontol bʌ lucum ti' tojlelob cha'an mi' c'uxob winicob cha'an i mul. Cabʌl tsa' jiliyob cha'an tsi' c'uxuyob jini lucum. 7Tsa' tiliyob winicob ba'an Moisés cha'an mi' subeñob: Isujm tsa'ix c taja lojon c mul. Tsac cha'le lojon t'an ti' contra lac Yum yic'ot ti a contra. Jini cha'an a wocolic c'ajtiben lac Yum cha'an mi' cha' loc'san ili lucum tic tojlel lojon, che'ob. Jini cha'an Moisés tsa' caji i pejcan lac Yum. 8Lac Yum tsi' sube Moisés: Mele i yejtal lucum ti c'ʌnc'ʌn taq'uin. Joc'chocon ti junts'ijt te'. Majqui jach tsa' c'uxle ti lucum, mi tsi' letsa i wut cha'an mi' q'uel jini i yejtal lucum mi' caj ti lajmel. Ma'anic mi' caj ti chʌmel, che'en lac Yum. 9Jini cha'an Moisés tsi' mele i yejtal lucum ti tsucu taq'uin. Tsi' joc'choco ti' ñi' junts'ijt te'. Majqui jach tsa' c'uxle ti lucum tsa' lajmi che' bʌ tsi' can q'uele i yejtal lucum melbil bʌ ti tsucu taq'uin. Cuxul tsa' cʌle.
Jini israelob tsi' joy mʌctayob Moab
10Tsa' loq'uiyob israelob ya' ba' chumulob. Tsa' c'otiyob ti poj chumtʌl ya' ti Obot. 11Che' bʌ tsa' cha' loq'uiyob ti Obot, tsa' poj chumleyob ti Ijeabarim, ya' ti colem bʌ i tiquiñal pañimil am bʌ ti' tojel Moab ya' ba' mi' pasel q'uin. 12Che' bʌ tsa' cha' loq'uiyob ya'i, tsa' c'otiyob ti poj chumtʌl ti joctʌl bʌ lum i c'aba' Zered. 13Tsa' cha' loq'uiyob ya'i. Tsa' c'otiyob ti poj chumtʌl ti' junwejlel Arnón, ya' ba'an i tiquiñal pañimil ba' jaxʌl i lum amorreojob. Jini Arnón ja' i cayajoñʌch i lumalob amorreojob yic'ot moabob. An ti yojlil ba' mi' ñup'añob i bʌ i lumal Moab yic'ot i lumal amorreojob. 14Che'ʌch mi' yʌjlel ti jini jun am bʌ i c'aba' I Guerra Lac Yum ba' ts'ijbubil chuqui tac tsi' mele ya' ti Chʌchʌc bʌ Ñajb, yic'ot ya' ti joctʌl bʌ lum i c'aba' Arnón, 15yic'ot i wejlib ja' mu' bʌ i ñumel majlel c'ʌlʌl ti Ar, jinto mi' c'otel ya' ba' jaxʌl i lumal jini Moab. 16Tsa' loq'uiyob ya'i. Tsa' tiliyob ti Beer ba'an i loq'uib ja', come lac Yum tsi' sube Moisés: Tempan jini winicob cha'an mi cʌq'ueñob ja', che'en.
17-18Jini cha'an jini israelob tsa' caji i c'ʌyin ili c'ay:
La' wʌjlic loq'uel ja'.
Cha'lenla c'ay cha'an jini ja'.
Jiñʌch ja' tsa' bʌ i top'oyob yumʌlob.
Wen melbil jini pozo ti plata tac yic'ot ti ch'ijt te'.
Tsi' cha' cʌyʌyob jini colem bʌ i tiquiñal pañimil. Tsi' xʌñʌyob majlel c'ʌlʌl ti Matana. 19Che' bʌ tsa' loq'uiyob ti Matana, tsa' majliyob ti Nahaliel. Tsa' loq'uiyob ti Nahaliel, tsa' majliyob ti Bamot. 20Che' bʌ tsa' loq'uiyob ti Bamot, tsa' c'otiyob ti joctʌl bʌ lum am bʌ ti' lumal Moab ti' yebal jini wits i c'aba' Pisga ba' c'ajan tsiquil jini i tiquiñal pañimil.
Israelob tsi' jisayob Sehón
(Dt. 2.26-37)
21Jini israelob tsi' chocoyob majlel winicob ba'an Sehón i rey jini amorreojob. Tsi' subeyob: 22Ac'ʌyon lojon ti ñumel ti a lumal. Ma'anic mic majlel lojon baqui an la' pʌc'ʌb. Ma'anic mi caj c tuc' lojon la' ts'usub. Ma'anic mi cajel lojon ti uch'el ya' ti la' wa'al. Tojach mi caj c ñumel lojon ti ñoj bij c'ʌlʌl mic ñumel lojon ti' pejtelel la' lumal, che'ob. 23Pero jini Sehón ma'anic tsi' yʌc'ʌyob ti c'axel israelob ya' ti' lumal. Tsa jach caji i tempan i winicob cha'an mi' loq'uelob ti' contra israelob ya' ti' tiquiñal pañimil. Tsa' c'oti i tajob ti Jahaza. Ya' tsi' cha'leyob guerra ti' contra israelob. 24Pero jini israelob tsi' laj jisayob ti espada. Tsa' ochi i laj ch'ʌmbeñob i lum c'ʌlʌl ti Arnón ja' c'ʌlʌl ti Jaboc ja' ba' jaxʌl i lumal amoñob, come wen wits i cayajonlel i lumal. 25-26Jini cha'an jini israelob tsi' laj ch'ʌmbeyob i tejclum tac amorreojob. Ya' tsa' cajiyob ti chumtʌl. Tsi' ch'ʌmʌyob ja'el Hesbón, i tejclum jini rey Sehón i yum jini amorreojob tsa'ix bʌ i cha'le guerra ti yambʌ ora ti' contra jini rey am bʌ ti Moab. Che' bʌ tsa' mʌjli i cha'an, tsi' chilbe cabʌl i lum c'ʌlʌl ti colem ja' i c'aba' Arnón. 27Jini cha'an mi' yʌlob jini xc'ayob:
La' ti Hesbón. La' Sehón.
28Come loq'uem ti Hesbón i tejclum bʌ Sehón, tsa' majli i pule' Ar am bʌ ti Moab.
Tsa' c'oti c'ajc c'ʌlʌl ti' chañelal wits ti' tojel Arnón.
29¡P'ump'un jax Moab! Jisʌbilob jini año' bʌ ti Quemos.
Tsa'ix puts'iyob i yalobilob.
Tsa'ix xujch'ibentiyob majlel xch'oc bʌ i yalobilob cha'an majtan e'tel ti' tojlel Sehón i rey amorreojob.
Che'ʌch tsi' yʌlʌyob jini tsa' bʌ mʌjliyob i cha'an.
30Pero joñonla tsa' lac jisayob ti pejtelelob.
Tsa' jiliyob año' bʌ ti Hesbón c'ʌlʌl ti Dibón, yic'ot ti Nofa, yic'ot ti Medeba.
Israel tsi' jisa Og ti Basán
(Dt. 3.1-11)
31Jini cha'an tsa' chumleyob israelob ti' lum jini amorreojob. 32Moisés tsi' choco majlel winicob cha'an mi' cʌñob ja'el i lumal Jazer. Che' jini tsi' ch'ʌmʌyob jini lum jini israelob. Tsi' chocoyob loq'uel jini amorreojob ya' bʌ añob. 33Tsa' cajiyob ti letsel majlel israelob ti' bijlel Basán. Pero tsa' tili i tajob jini rey Og yic'ot pejtelel i soldadojob chumulo' bʌ ti Basán. Tsa' c'oti i contrajiñob israelob ya' ti Edrei. 34Lac Yum tsi' sube Moisés: Mach yomic mi la' bʌc'ñañob, come tsa'ix cʌq'ueyetla ti la' wenta winicob x'ixicob yic'ot i lumalob. Yom ma' melbeñob che' bajche' tsa' la' melbe Sehón i rey jini amorreojob chumul bʌ ti Hesbón, che'en lac Yum. 35Che' jini tsi' laj jisayob yic'ot pejtelel i yalobilob. Ma'anix majch tsa' cʌle. Jini israelob tsi' laj ch'ʌmbeyob i lumal.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios