DEUTERONOMIO 33
CTUBI
33
Moisés mi' yʌq'ueñob bendición jini israelob
1Moisés i winic Dios tsi' subu ili bendición ti' tojlel israelob che' mach jalix mi' caj ti chʌmel:
2Lac Yum tsa' tili ba' añonla ya' ti Sinaí wits.
Tsi' pʌsʌ i bʌ ti Seir wits,
Tsa' tsictiyi i ñuclel ya' ti Parán wits,
Joyol ti bajc'ʌl ch'ujul bʌ ángelob
Año' bʌ ti' ñoj che' bajche' lemlemña bʌ c'ajc.
3C'ux mi' yubin winicob x'ixicob i cha'año' bʌ.
Mi' coltan jini mu' bʌ i tsajcañob majlel.
Buchulob ti a woc mi' ñopob a t'an,
4Jini mandar tac tsa' bʌ cʌq'ueyob
Cha'an mi' jac'ob i yalobilob Jacob.
5Lac Yum tsi' cha'le yumʌntel ti Israel
Che' bʌ tsi' tempayob i bʌ año' bʌ i ye'tel ti Israel, loq'uemo' bʌ ti jujunmojt i pi'ʌlob.
6La' ajnic Rubén ti pejtelel ora,
La' p'ojlic i p'olbal.
7Moisés tsi' yʌlʌ cha'an Judá:
C Yum, ubiben i yoración Judá,
La' ajnic yic'ot i pi'ʌlob ti israel ti jump'ejl i pusic'al. La' q'uejlic ti ñuc.
Yom ma' coltan ti' tojlel i contrajob.
8Moisés tsi' yʌlʌ cha'an Leví:
Aq'uen Leví jini cha'p'ejl alʌ xajlel i yejtal bʌ i ña'tʌntel yic'ot i sujmlel Dios.
Tsa' wilʌbe i pusic'al Leví ya' ti Masah yic'ot ya' ti Meriba.
9Tsi' yʌlʌ: Mach j cʌñʌyic c tat c ña', che'en.
Tsi' ts'a'le i pi'ʌlob ja'el yic'ot i yalobilob cha'an xuc'ul tsa' ajni ti a t'an, c Yum.
Mi' c'uxbin jini xuc'ul bʌ a t'an.
10Mi' cʌntesan i p'olbal Jacob bajche' yom melol yic'ot bajche' yom jac'ol a t'an.
Mi' yʌq'ueñet a majtan ti pulʌntib cha'an xojocña ma' wubiben i yujts'il jini pulbil bʌ majtañʌl.
11C Yum, aq'ueñob i wenlel yic'ot i p'ʌtʌlel jini levíjob.
Ch'ʌmʌ ti wenta jini e'tel mu' bʌ i melbeñetob.
Yom ma' jisʌbeñob i contrajob cha'an mi' sʌc jilelob.
12Moisés tsi' yʌlʌ cha'an Benjamín:
C'uxbibilet i cha'an lac Yum,
Xuc'ul ma' wajñel yic'ot.
Lac Yum mi' joy cʌntanet ti jujump'ejl q'uin.
Mi' yʌq'uet ti chumtʌl ti' pusic'al.
13Moisés tsi' yʌlʌ cha'an José:
La' i yajcʌbeñet lac Yum ñuc bʌ bendición tilem bʌ ti panchan yic'ot ti lum.
Mi' yʌc' jini ye'eb yic'ot bulux ja'
14Cha'an mi' yʌc' sumuc jax bʌ i wut a pʌc'ʌb
Ti' ticwʌlel q'uin yic'ot ti' c'ʌc'al uw.
15La' i yʌq'ueñet uts'at bʌ pʌc'ʌbʌl jini wits an tac bʌ ti oñiyi c'ʌlʌl ti pejtelel ora.
16La' i yʌq'ueñet pejtel chuqui tac uts'at mu' bʌ i colel ti pañimil.
Lac Yum tsa' bʌ i yʌc'ʌ i bʌ ti cʌjñel ti alʌ te' tsa' bʌ puli, mi caj i pʌsbeñet i yutslel i pusic'al.
Come yumʌl José ti' tojlel i pi'ʌlob.
17Lajalʌch i p'ʌtʌlel bajche' alʌ wacax, i yʌx al bʌ
Yic'ot i xulub jini mate' wacax.
Mi caj i c'ʌn i p'ʌtʌlel cha'an mi' low jini tejclumob c'ʌlʌl ti' jilibal pañimil.
Che' yilalob jini bajc'ʌlelob año' bʌ ti Efraín.
Che'ʌch yilalob ti mil ti mil jini año' bʌ ti Manasés.
18Moisés tsi' yʌlʌ cha'an Zabulón:
Jatet Zabulón, yom ma' wubin i tijicñʌyel a pusic'al che' ma' ñumel ti colem te'el.
Jatet Isacar, yom ma' wubin i tijicñʌyel a pusic'al ya' ti pʌchi bʌ a wotot.
19Mi caj i pʌyob tilel winicob x'ixicob,
Cha'an temel mi' yʌq'ueñob tsʌnsʌbil bʌ i majtan lac Yum.
Mi' c'uxob jini sumuc bʌ i bʌl i ñʌc' mu' bʌ i chucob ti colem ja' yic'ot i yʌc'bal jini ji'.
20Moisés tsi' yʌlʌ cha'an Gad:
Uts'atax i yum Gad mu' bʌ i wen coltan.
Lajal i p'ʌtʌlel Gad che' bajche' bajlum. Mi' cha'len chijt.
Mi' tsilben i bʌc'tal i contra, mi' jisʌben i jol.
21Tsi' yajca uts'at bʌ lum cha'an ya' mi' chumtʌl che' bajche' yom i pusic'al.
Lajal bajche' yumʌl mu' bʌ i tilel ti ñaxan cha'an mi' yajcan jini ñumen uts'at bʌ
Tsa' majli yic'ot jini año' bʌ i ye'tel ti' tojlel Israel.
Tsi' cha'le chuqui toj che' bajche' yom lac Yum.
Tsi' wersa subeyob israelob cha'an mi' jac'beñob i t'an lac Yum.
22Moisés tsi' yʌlʌ cha'an Dan:
Lajalʌch Dan bajche' i yal bajlum
Mu' bʌ i tijp'el loq'uel ya' ti Basán.
23Moisés tsi' yʌlʌ cha'an Neftalí:
Jatet, Neftalí, tijicñayet cha'an pejtelel jini bendición tsa' bʌ i yʌq'ueyet lac Yum.
A cha'añʌch jini lum am bʌ ti' t'ejl Colem bʌ Ñajb yic'ot jini am bʌ ti sur. Chumlen ya'i.
24Moisés tsi' yʌlʌ cha'an Aser:
Aser jiñʌch c'uxbibil bʌ ti' tojlel i yalobilob Israel.
Wen ñuc ti' tojlel i yerañob.
Mi' poc i yoc ti olivo aceite.
25Yom ma' mel i ñejt'ib a wotot ti tsucu taq'uin yic'ot ti bronce.
Yom p'ʌtʌlet c'ʌlʌl ma' chʌmel.
26Ma'anic yambʌ dios che' bajche' i Dios Israel.
Mi' t'uchtan jini tocal am bʌ ti panchan cha'an mi' tilel i coltañet.
Mi' pʌs i ñuclel ya' ti panchan.
27Jini Dios am bʌ ti pejtelel ora c'ʌlʌl ti oñiyi jiñʌch p'ʌtʌl bʌ a wotot ba' xuc'ul ma' wajñel.
Mi' ch'uyet ti' c'ʌb mach bʌ yujilic lujb'an ti pejtelel ora.
Tsi' yajñesa a contrajob ti' tojel a wut che' bʌ tsi' subeyet cha'an ma' jisañob.
28Jini cha'an wen xuc'ul mi' yajñelob jini israelob ba' ma'anic i tic'lʌntel.
Cabʌl jax i yixim yic'ot i ya'lel i ts'usub, ba' mulmulña jini ja'al mu' bʌ i choc tilel i Yum.
29Wen tijicñayetla, israelob,
Coltʌbiletla i cha'an lac Yum.
Jiñʌch la' mʌctijib mu' bʌ i cʌntañetla,
Jiñʌch la' waj coltaya i wenta bʌ espada mu' bʌ caj i yʌq'ueñet la' yumʌntel.
Mi caj i pʌcchocoñob i bʌ la' contrajob ti' tojel la' wut.
Mi caj i mʌjlel la' cha'an.
Tsa' ujti ti t'an Moisés.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios