លោកុប្បត្តិ 8:15

លោកុប្បត្តិ 8:15 គខប

ពេល​នោះ ព្រះ‌ជាម្ចាស់​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​មក​លោក​ណូអេ​ថា៖
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share