លោកុប្បត្តិ 5:32

លោកុប្បត្តិ 5:32 គខប

ពេល​លោក​ណូអេ​អាយុ​ប្រាំ​រយ​ឆ្នាំ លោក​បង្កើត​បាន សិម ហាំ និង​យ៉ាផេត។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share