លោកុប្បត្តិ 42:17

លោកុប្បត្តិ 42:17 គខប

បន្ទាប់​មក លោក​យ៉ូសែប​បញ្ជា​ឲ្យ​គេ​ឃុំ‌ឃាំង​បងៗ អស់​រយៈ​ពេល​បី​ថ្ងៃ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to លោកុប្បត្តិ 42:17