លោកុប្បត្តិ 36:4

លោកុប្បត្តិ 36:4 គខប

នាង​អដា​បង្កើត​បាន​អេលី‌ផាស​ជូន​លោក​អេសាវ នាង​បាស‌ម៉ាត​បង្កើត​រេហួល
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share