លោកុប្បត្តិ 30:21

លោកុប្បត្តិ 30:21 គខប

បន្ទាប់​មក គាត់​សម្រាល​បាន​កូន​ស្រី​មួយ ដែល​គាត់​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា «ឌីណា»។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to លោកុប្បត្តិ 30:21