លោកុប្បត្តិ 26:6

លោកុប្បត្តិ 26:6 គខប

លោក​អ៊ីសាក​ក៏​រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​កេរ៉ា​នោះ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share