លោកុប្បត្តិ 24:28

លោកុប្បត្តិ 24:28 គខប

នាង​ក្រមុំ​រត់​នាំ​ដំណឹង​នេះ​ទៅ​ប្រាប់​ម្ដាយ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share