លោកុប្បត្តិ 22:22

លោកុប្បត្តិ 22:22 គខប

កេសេដ ហាសូ ពីលដាស យីដឡាប និង​បេធូ‌អែល។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to លោកុប្បត្តិ 22:22