លោកុប្បត្តិ 19:6

លោកុប្បត្តិ 19:6 គខប

លោក​ឡុត​ចេញ​មក​ជួប​ពួក​គេ​នៅ​មាត់​ទ្វារ ហើយ​បិទ​ទ្វារ​ពី​ក្រោយ​ខ្នង​វិញ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to លោកុប្បត្តិ 19:6