លោកុប្បត្តិ 11:14

លោកុប្បត្តិ 11:14 គខប

ពេល​លោក​សេឡា​អាយុ​សាម‌សិប​ឆ្នាំ លោក​បង្កើត​បាន​ហេប៊ើរ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to លោកុប្បត្តិ 11:14