លោកុប្បត្តិ 10:4

លោកុប្បត្តិ 10:4 គខប

កូន​ចៅ​របស់​យ៉ាវ៉ាន​មាន​អេលី‌សា តើស៊ីស គីទីម និង​ដូដា‌នីម
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share