លោកុប្បត្តិ 10:26

លោកុប្បត្តិ 10:26 គខប

យ៉ុក‌ថាន​បង្កើត​បាន​អាល់ម៉ូ‌ដាដ សេ‌ឡេប ហាសារ‌ម៉ាវ៉េត យេរ៉ា
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share