លោកុប្បត្តិ 10:17

លោកុប្បត្តិ 10:17 គខប

ជន‌ជាតិ​ហេវី ជន‌ជាតិ​អើគី ជន‌ជាតិ​ស៊ីនី
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share