លោកុប្បត្តិ 10:15

លោកុប្បត្តិ 10:15 គខប

លោក​កាណាន​បង្កើត​បាន​ស៊ីដូន ជា​កូន​ច្បង និង​ហេត
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share